Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta / 2017 rok
  Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2017 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr 1/2017 (49 KB) w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2017 przez jednostki organizacyjne Gminy
  2. Zarządzenie Nr 2/2017 (27 KB) w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2017 przez samorządowe instytucje kultury
  3. Zarządzenie Nr 3/2017 (27 KB) w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy w 2017 roku
  4. Zarządzenie Nr 4/2017 (21 KB) w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy
  5. Zarządzenie Nr 5/2017 (62 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
  6. Zarządzenie Nr 6/2017 (247 KB) w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2017 roku
  7. Zarządzenie Nr 7/2017 (47 KB) w sprawie powołania składu Komisji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji
  8. Zarządzenie Nr 8/2017 (49 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2017
  9. Zarządzenie Nr 9/2017 (343 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy
  10. Zarządzenie Nr 10/2017 (22 KB) w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych
  11. Zarządzenie Nr 11/2017 (102 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości
  12. Zarządzenie Nr 12/2017 (255 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2017 roku
  13. Zarządzenie Nr 13/2017 (18 KB) w sprawie powołania zespołu powypadkowego
  14. Zarządzenie Nr 14/2017 (69 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
  15. Zarządzenie Nr 15/2017 (32 KB) w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
  16. Zarządzenie Nr 16/2017 (63 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
  17. Zarządzenie Nr 17/2017 (31 KB) w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków złożonych przez sołectwa w celu uzyskania dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich
  18. Zarządzenie Nr 18/2017 (590 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy
  19. Zarządzenie Nr 19/2017 (30 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego księgowego
  20. Zarządzenie Nr 20/2017 (636 KB) w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
  21. Zarządzenie Nr 21/2017 (46 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
  22. Zarządzenie Nr 22/2017 (73 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości
  23. Zarządzenie Nr 23/2017 (304 KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekompensaty z tytułu wykonywania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Moszczenicy powierzanych zadań o charakterze użyteczności publicznej
  24. Zarządzenie Nr 24/2017 (277 KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu zlecania Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z o.o. zadań o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych na podstawie uchwały Nr XLII/10/98 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z późniejszymi zmianami
  25. Zarządzenie Nr 25/2017 (775 KB) w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Moszczenicy
  26. Zarządzenie Nr 26/2017 (80 KB) w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica.
  27. Zarządzenie Nr 27/2017 (17 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji
  28. Zarządzenie Nr 28/2017 (162 KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2017
  29. Zarządzenie Nr 29/2017 (31 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy
  30. Zarządzenie Nr 30/2017 (29 KB) w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Moszczenicy
  31. Zarządzenie Nr 31/2017 (347 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2017 roku
  32. Zarządzenie Nr 32/2017 (67 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
  33. Zarządzenie Nr 33/2017 (12 KB) w sprawie odwołania Zastępcy Wójta
  34. Zarządzenie Nr 34/2017 (12 KB) w sprawie powołania Zastępcy Wójta
  35. Zarządzenie Nr 35/2017 (188 KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach
  36. Zarządzenie Nr 36/2017 (24 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  37. Zarządzenie Nr 37/2017 (23 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy
  38. Zarządzenie Nr 38/2017 (22 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy
  39. Zarządzenie Nr 39/2017 (63 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy
  40. Zarządzenie Nr 40/2017 (27 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2013 w sprawie wprowadzenia zasad przygotowywania materiałów niezbędnych do opracowania informacji o stanie mienia Gminy Moszczenica
  41. Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2016
  42. Zarządzenie Nr 42/2017 (190 KB) w sprawie zmiany w składzie stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
  43. Zarządzenie Nr 43/2017 (317 KB)w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości
  44. Zarządzenie Nr 44/2017 (659 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy
  45. Zarządzenie Nr 45/2017 (81 KB) w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w 2017 roku
  46. Zarządzenie Nr 46/2017 (28 KB) w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej ds. sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Moszczenica
  47. Zarządzenie Nr 47/2017 (73 KB) w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach
  48. Zarządzenie Nr 48/2017 (82 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. kontroli
  49. Zarządzenie Nr 49/2017 (43 KB) w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w 2017 roku
  50. Zarządzenie Nr 50/2017 (306 KB) w sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna stanowiącego własność Gminy Moszczenica
  51. Zarządzenie Nr 51/2017 (150 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/2013 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzenia regulaminu dokonywania przetargów na sprzedaż tych nieruchomości
  52. Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy
  53. Zarządzenie Nr 53/2017 (58 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
  54. Zarządzenie Nr 54/2017 (47 KB) w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
  55. Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2017 roku
  56. Zarządzenie Nr 56/2017 (24 KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do oceny wymogów w postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawie naboru na członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy
  57. Zarządzenie Nr 57/2017 (79 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości
  58. Zarządzenie Nr 58/2017 (44 KB) w sprawie zmian w planie kontroli na rok 2017
  59. Zarządzenie Nr 59/2017 (146 KB) w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności cywilnoprawnych Gminy Moszczenica
  60. Zarządzenie Nr 60/2017 (167 KB) w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
  61. Zarządzenie Nr 61/2017 (21 KB) w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach do reprezentowania Gminy Moszczenica, składania oświadczeń woli oraz podpisania weksla wraz z deklaracją wekslową w związku z realizacją zadania Utworzenie ekopracowni pn. „Eko-zakątek” w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasza Eko-pracownia”
  62. Zarządzenie Nr 62/2017 (36 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Karty Audytu Wewnętrznego” i „Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego”
  63. Zarządzenie Nr 63/2017 (226 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy
  64. Zarządzenie Nr 64/2017 (243 KB) w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Moszczenica
  65. Zarządzenie Nr 65/2017 (57 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
  66. Zarządzenie Nr 66/2017 (43 KB) w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
  67. Zarządzenie Nr 67/2017 (72 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości
  68. Zarządzenie Nr 68/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy
  69. Zarządzenie Nr 69/2017
  70. Zarządzenie Nr 70/2017
  71. Zarządzenie Nr 71/2017 (43 KB) w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW) w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
  72. Zarządzenie Nr 72/2017 (38 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 102/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21 października 2016 roku w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Moszczenica na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych z wyższych stanów gotowości obronnej państwa
  73. Zarządzenie Nr 73/2017 (69 KB)
  74. Zarządzenie Nr 74/2017 (33 KB) w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Moszczenica
  75. Zarządzenie Nr 75/2017 (80 KB) w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Moszczenicy
  76. Zarządzenie Nr 76/2017 (22 KB) w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 23/2017 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekompensaty z tytułu wykonywania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Moszczenicy powierzonych zadań o charakterze użyteczności publicznej
  77. Zarządzenie Nr 77/2017 (425 KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekompensaty z tytułu wykonywania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Moszczenicy zadań własnych Gminy o charakterze użyteczności publicznej
  78. Zarządzenie Nr 78/2017 (26 KB) w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 24/2017 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zlecania Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. zadań o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych na podstawie Uchwały Nr XLII/10/98 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością z późniejszymi zmianami
  79. Zarządzenie Nr 79/2017 (107 KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu zlecania Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. zadań własnych Gminy o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych na podstawie Uchwały Nr XLII/10/98 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością z późniejszymi zmianami
  80. Zarządzenie Nr 80/2017 (171 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy
  81. Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie sporządzenia i przekazania skonsolidowanego bilansu za 2016 rok
  82. Zarządzenie Nr 82/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2017 roku
  83. Zarządzenie Nr 83/2017 (32 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. Systemu Rejestrów Państwowych
  84. Zarządzenie Nr 84/2017 (343 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy
  85. Zarządzenie Nr 85/2017 (358 KB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025
  86. Zarządzenie Nr 86/2017 (53 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
  87. Zarządzenie Nr 87/2017 (34 KB) w sprawie wprowadzenia odrębnej ewidencji księgowej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy związanej z realizacja projektu lokalnego pod nazwą „W Podolinie – żyj sprawnie, zdrowo i kolorowo”
  88. Zarządzenie Nr 88/2017 (35 KB) w sprawie wprowadzenia odrębnej ewidencji księgowej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy związanej z realizacja projektu lokalnego pod nazwą „Zagospodarowanie i dostosowanie sali – pomieszczenia przy OSP w Sierosławiu”
  89. Zarządzenie Nr 89/2017 (22 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji
  90. Zarządzenie Nr 90/2017 (60 KB) w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Wójta Gminy Moszczenica na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa
  91. Zarządzenie Nr 91/2017 (34 KB) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  92. Zarządzenie Nr 92/2017 (386 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy
  93. Zarządzenie Nr 93/2017 (17 KB) w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach, ul. Leśna 14, 97-310 Moszczenica
  94. Zarządzenie Nr 94/2017 (35 KB) w sprawie zmiany wprowadzonego Zarządzeniem Nr 79/2017 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 czerwca 2017 roku, Regulaminu zlecania Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z o.o. zadań własnych Gminy o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych na podstawie Uchwały Nr XLII/10/98 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z późniejszymi zmianami
  95. Zarządzenie Nr 95/2017 (30 KB) w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
  96. Zarządzenie Nr 96/2017 (175 KB) w sprawie trybu zamawiania, używania, przechowywania, ewidencji i likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
  97. Zarządzenie Nr 97/2017 (321 KB) w sprawie zmiany w składzie stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
  98. Zarządzenie Nr 98/2017 (32 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych
  99. Zarządzenie Nr 99/2017 (41 KB) w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Moszczenica na rok 2017
  100. Zarządzenie Nr 100/2017 (219 KB) w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy w Moszczenicy”
  101. Zarządzenie Nr 101/2017 (450 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy
  102. Zarządzenie Nr 102/2017 (371 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy
  103. Zarządzenie Nr 103/2017 (37 KB) w sprawie powołania Formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Moszczenica
  104. Zarządzenie Nr 104/2017 (19 KB) w sprawie aktualizacji Planów Ewakuacji (przyjęcia) Ludności, Zwierząt i Mienia II i III stopnia, oraz Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Moszczenica
  105. Zarządzenie Nr 105/2017 (78 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
  106. Zarządzenie Nr 106/2017 (72 KB) w sprawie wyznaczenia koordynatora do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych oraz przygotowania „Gminnego Planu zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”
  107. Zarządzenie Nr 107/2017 (483 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2017 roku
  108. Zarządzenie Nr 108/2017 (30 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Moszczenica, oznaczonej numerem 640/40 położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica
  109. Zarządzenie Nr 109/2017 (20 KB) w sprawie powołania komisji do ustalenia zakresu szkód spowodowanych opadami deszczu i silnym wiatrem w dniu 10 sierpnia 2017 roku
  110. Zarządzenie Nr 110/2017 (19 KB) w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie
  111. Zarządzenie Nr 111/2017 (255 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy
  112. Zarządzenie Nr 112/2017 (20 KB) w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy
  113. Zarządzenie Nr 113/2017 (45 KB) zmieniające Zarządzenie Nr 120/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Moszczenica
  114. Zarządzenie Nr 114/2017 (26 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/2014 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Moszczenica w celu umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego, wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki
  115. Zarządzenie Nr 115/2017 (40 KB) w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”
  116. Zarządzenie Nr 116/2017 (44 KB) w sprawie zmian w planie kontroli na rok 2017
  117. Zarządzenie Nr 117/2017 (23 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy
  118. Zarządzenie Nr 118/2017 (29 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/237/8/2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
  119. Zarządzenie Nr 119/2017 (212 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy
  120. Zarządzenie Nr 120/2017 (17 KB) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych na terenie Powiatu Piotrkowskiego
  121. Zarządzenie Nr 121/2017 (197 KB) w sprawie przyjęcia Regulaminu I edycji międzynarodowych targów branżowych w ramach projektu „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica” Moszczenica – 17.09.2017 r.
  122. Zarządzenie Nr 122/2017 (19 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2013 w sprawie wprowadzenia procesu ciągłego badania satysfakcji klienta z usług Urzędu Gminy w Moszczenicy
  123. Zarządzenie Nr 123/2017 (22 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. sprzedaży kontenera socjalnego posadowionego na działce nr 153, obręb geodezyjny Pomyków
  124. Zarządzenie Nr 124/2017 w sprawie trybu i opracowania materiałów dotyczących sporządzania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica
  125. Zarządzenie Nr 125/2017 (436 KB) w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2018 rok
  126. Zarządzenie Nr 126/2017 (27 KB) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Ewy Łągwy
  127. Zarządzenie Nr 127/2017 (537 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2017 roku
  128. Zarządzenie Nr 128/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy
  129. Zarządzenie Nr 129/2017 (127 KB) w sprawie powołania komisji do ustalenia zakresu szkód spowodowanych silnym wiatrem w dniu 05 października 2017 roku
  130. Zarządzenie Nr 130/2017 (41 KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica
  131. Zarządzenie Nr 131/2017 (50 KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

   

  Dodany 2017-03-17 07:22:33 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1440
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-17 18:51:14               Historia zmian [3]
  Publikacja 2017-03-17 07:22:36
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3892016 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij