Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta / 2016 rok
  Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2016 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr 1/2016 (182 KB) w sprawie ustalenia stawek czynszu...
  2. Zarządzenie Nr 2/2016 (108 KB) w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2016 przez j. o. Gminy.
  3. Zarządzenie Nr 3/2016 (218 KB) w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2016 przez samorządowe instytucje kultury.
  4. Zarządzenie Nr 4/2016 (191 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego.
  5. Zarządzenie Nr 5/2016 (224 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  6. Zarządzenie Nr 6/2016 (406 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  7. Zarządzenie Nr 7/2016 (131 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 rok.
  8. Zarządzenie Nr 8/2016 (364 KB) w sprawie ustalenia lokalizacji słupów ogłoszeniowych i opłat za umieszczenia plakatów i ogłoszeń na słupach na terenie Gminy Moszczenica
  9. Zarządzenie Nr 9/2016 (1505 KB) w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  10. Zarządzenie Nr 10/2016 (73 KB) w sprzwie zmiany składu GKRPA.
  11. Zarządzenie Nr 11/2016 (118 KB) w sprawie powołania pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
  12. Zarządzenie Nr 12/2016 (133 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  13. Zarządzenie Nr 13/2016 (170 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
  14. Zarządzenie Nr 14/2016 (323 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  15. Zarządzenie Nr 15/2016 (125 KB) w sprawie zmian w planie kontroli na 2016 rok.
  16. Zarządzenie Nr 16/2016 (419 KB) w sprawie Kart Usług.
  17. Zarządzenie Nr 17/2016 (856 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  18. Zarządzenie Nr 18/2016 (5469 KB) w sprawie wprowadzenia KartyAudytu Wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.
  19. Zarządzenie Nr 19/2016 (113 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego.
  20. Zarządzenie Nr 20/2016 (76 KB) w sprawie wysokości kwot dotacji na ucznia w innych formach wychowania przedszkolnego oraz przedszkolach niepublicznych w 2016 roku.
  21. Zarządzenie Nr 21/2016 (61 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa.
  22. Zarządzenie Nr 22/2016 (60 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa.
  23. Zarządzenie Nr 23/2016 (384 KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego.
  24. Zarządzenie Nr 24/2016 (94 KB) w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony ppoż i ewakuacji.
  25. Zarządzenie Nr 25/2016 (83 KB) w sprawie wyznaczenia pracowników doudzielania pierwszej pomocy.
  26. Zarządzenie Nr 26/2016 (70 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 151/2013.
  27. Zarządzenie Nr 27/2016 (65 KB) w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej.
  28. Zarządzenie Nr 28/2016 (224 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  29. Zarządzenie Nr 29/2016 (57 KB) w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
  30. Zarządzenie Nr 30/2016 (52 KB) w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym GOPS.
  31. Zarządzenie Nr 31/2016 (233 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2013.
  32. Zarządzenie Nr 32/2016 (263 KB) w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych.
  33. Zarządzenie Nr 33/2016 (63 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/106/2011
  34. Zarządzenie Nr 34/2016 (81 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji.
  35. Zarządzenie Nr 35/2016 (45 KB) w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Moszczenicy.
  36. Zarządzenie Nr 36/2016 (112 KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr IV/27/14.
  37. Zarządzenie Nr 37/2016 (153 KB) w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.
  38. Zarządzenie Nr 38/2016 (51 KB) w sprawie zmiany zarządzenia ws. powołania Zespołu koordynującego eksploatację sieci wybudowanej w ramach projektu "E-Leader..."
  39. Zarządzenie Nr 39/2016 (2790 KB) w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2015.
  40. Zarządzenie Nr 40/2016 (205 KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. zmiany "Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi..."
  41. Zarządzenie Nr 41/2016 (74 KB) w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert.
  42. Zarządzenie Nr 42/2016 (239 KB) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania.
  43. Zarządzenie Nr 43/2016 (574 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  44. Zarządzenie Nr 44/2016 (9563 KB) w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wprowadzenia regulaminu jej pracy.
  45. Zarządzenie Nr 45/2016 (174 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości...
  46. Zarządzenie Nr 46/2016 (173 KB) w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi GZOZ w Moszczenicy.
  47. Zarządzenie Nr 47/2016 (333 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  48. Zarządzenie Nr 48/2016 (234 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  49. Zarządzenie Nr 49/2016 (322 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  50. Zarządzenie Nr 50/2016 (53 KB) w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanych działek gruntu położonych w Moszczenicy.
  51. Zarządzenie Nr 51/2016 (176 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości...
  52. Zarządzenie Nr 52/2016 (152 KB) w sprawie zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  53. Zarządzenie Nr 53/2016 (82 KB) w sprawie określenia maks. miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych.
  54. Zarządzenie Nr 54/2016 (55 KB) w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym GOPS.
  55. Zarządzenie Nr 55/2016 (587 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2016 roku.
  56. Zarządzenie Nr 56/2016 (173 KB) w sprawie zmiany zarządzenia Nr 39/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2015.
  57. Zarządzenie Nr 57/2016 (592 KB) w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2016-2018.
  58. Zarządzenie Nr 58/2016 (388 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  59. Zarządzenie Nr 59/2016 (70 KB) w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej działki gruntu położonej w Moszczenicy.
  60. Zarządzenie Nr 60/2016 (289 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  61. Zarządzenie Nr 61/2016 (2041 KB) w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Moszczenica.
  62. Zarządzenie Nr 62/2016 (73 KB) w sprawie zwołania zebrania wiejskiego i wyznaczenia Przewodniczącego zebrania dla wyboru sołtysa w sołectwie Gajkowice.
  63. Zarzadzenie Nr 63/2016
  64. Zarządzenie Nr 64/2016 (76 KB) w sprawie powołania stałej komisji ds. oceny wniosków składanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
  65. Zarządzenie Nr 65/2016 (187 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/120/2011 ws. wprowadzenia Instrukcji gospodarki kasowej oraz Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
  66. Zarządzenie Nr 66/2016 (98 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/120/2011.
  67. Zarządzenie Nr 67/2016 (428 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  68. Zarządzenie Nr 68/2016 (42 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2012 ws. dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  69. Zarządzenie Nr 69/2016 (19 KB) w sprawie zmiany w składzie komisji przetargowej.
  70. Zarządzenie Nr 70/2016 (2501 KB) w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2025
  71. Zarządzenie Nr 71/2016 (132 KB) w sprawie zmiany w składzie komisji przetargowej.
  72. Zarządzenie Nr 72/2016 (34 KB) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego.
  73. Zarządzenie Nr 73/2016 (20 KB) w sprawie rozszerzenia składu Zespołu ds. Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  74. Zarządzenie Nr 74/2016 (26 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2012 ws. dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  75. Zarządzenie Nr 75/2016 (110 KB) w sprawie powołania komisji do ustalenia zakresu szkód spowodowanych opadami deszczu, gradu i silnym wiatrem w dniu 11 lipca 2016 roku.
  76. Zarządzenie Nr 76/2016 (399 KB) w sprawie określenia sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
  77. Zarządzenie Nr 77/2016 (306 KB) w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2016 roku w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".
  78. Zarządzenie Nr 78/2016 (292 KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  79. Zarządzenie Nr 79/2016 (138 KB) w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy i nadania jej regulaminu pracy.
  80. Zarządzenie Nr 80/2016 (498 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2016 roku.
  81. Zarządzenie Nr 81/2016 (41 KB) w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających .... "
  82. Zarządzenie Nr 82/2016 (39 KB) w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy.
  83. Zarządzenie Nr 83/2016 (82 KB) w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
  84. Zarządzenie Nr 84/2016 (461 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2016 roku.
  85. Zarządzenie Nr 85/2016 (26 KB) w sprawie zwołania zebrania wiejskiego i wyznaczenia Przewodniczącego zebrania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Gajkowice.
  86. Zarządzenie Nr 86/2016 (83 KB) w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
  87. Zarządzenie Nr 87/2016 (40 KB) w sprawie rozszerzenia składu stałej Komisji ds. oceny wniosków składanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
  88. Zarządzenie Nr 88/2016 (30 KB) w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy
  89. Zarządzenie Nr 89/2016 (70 KB) w sprawie wyznaczenia koordynatora do koordynowania i nadzorowania przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych
  90. Zarządzenie Nr 90/2016 (144 KB) w sprawie trybu i opracowania materiałów dotyczących sporządzania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica
  91. Zarządzenie Nr 91/2016 (460 KB) w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2017 rok
  92. Zarządzenie Nr 92/2016 (814 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy
  93. Zarządzenie Nr 93/2016 (18 KB) w sprawie uchylenia Zarządzeń Nr V/166/2008 i Nr V/173/2008
  94. Zarządzenie Nr 94/2016 (16 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji
  95. Zarządzenie Nr 95/2016 (23 KB) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych na terenie Powiatu Piotrkowskiego
  96. Zarządzenie Nr 96/2016 (75 KB) w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości
  97. Zarządzenie Nr 97/2016 (49 KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica
  98. Zarządzenie Nr 98/2016 (483 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy
  99. Zarządzenie Nr 99/2016 (47 KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
  100. Zarządzenie Nr 100/2016 (270 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy
  101. Zarządzenie Nr 101/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
  102. Zarządzenie Nr 102/2016 (53 KB) w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Moszczenica na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych z wyższych stanów gotowości obronnej państwa
  103. Zarządzenie Nr 103/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
  104. Zarządzenie Nr 104/2016 (30 KB) w sprawie zmiany w składzie stałej komisji likwidacyjnej
  105. Zarządzenie Nr 105/2016 (26 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy
  106. Zarządzenie Nr 106/2016 (25 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy
  107. Zarządzenie Nr 107/2016 (21 KB) w sprawie zmiany w składzie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
  108. Zarządzenie Nr 108/2016 (34 KB) w sprawie rozszerzenia składu stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy na potrzeby przeprowadzenia postępowania na Wykonanie ekspertyzy badawczej pod nazwą „Ocena potencjału i możliwości zagospodarowania energii i wód podziemnych i możliwości zagospodarowania energii i wód podziemnych (termalnych i zwykłych) w lokalizacjach inwestycyjnych na terenie Gminy Moszczenica i Czarnocin”
  109. Zarządzenie Nr 109/2016 (29 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2016 w sprawie wysokości kwot dotacji na ucznia w innych formach wychowania przedszkolnego oraz przedszkolach niepublicznych w roku 2016
  110. Zarządzenie Nr 110/2016 (24 KB) w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Srock, ul. Krótka 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 11/3 o pow. 0,1748 ha
  111. Zarządzenie Nr 111/2016 (52 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2016 roku
  112. Zarządzenie Nr 112/2016 (85 KB) w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości
  113. Zarządzenie Nr 113/2016 (13 KB) w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu Gminy Moszczenica na rok 2017
  114. Zarządzenie Nr 114/2016
  115. Zarządzenie Nr 115/2016 (21 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy
  116. Zarządzenie Nr 116/2016 (56 KB) w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017
  117. Zarządzenie Nr 117/2016 (15 KB) w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025
  118. Zarządzenie Nr 118/2016 (19 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji
  119. Zarządzenie Nr 119/2016 (73 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
  120. Zarządzenie Nr 120/2016 (38 KB) w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Moszczenica
  121. Zarządzenie Nr 121/2016 (30 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy
  122. Zarządzenie Nr 122/2016 (27 KB) w sprawie powołania zespołu ds. wypracowania analizy dotyczącej konsekwencji zmian przepisów oświatowych
  123. Zarządzenie Nr 123/2016 (29 KB) w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Srock, ul. Krótka 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 11/3 o pow. 0,1748 ha
  124. Zarządzenie Nr 124/2016 (42 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 142/2015 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej
  125. Zarządzenie Nr 125/2016 (21 KB) w sprawie zmiany w składzie stałej komisji inwentaryzacyjnej
  126. Zarządzenie Nr 126/2016 (73 KB) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
  127. Zarządzenie Nr 127/2016 (78 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości
  128. Zarządzenie Nr 128/2016 (172 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości
  129. Zarządzenie Nr 129/2016 (28 KB) w sprawie wyznaczenia pracowników do przeprowadzenia spisu
  130. Zarządzenie Nr 130/2016 (17 KB) w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 122/2016w sprawie powołania zespołu ds. wypracowania analizy dotyczącej konsekwencji zmian przepisów oświatowych
  131. Zarządzenie Nr 131/2016 (21 KB) w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie
  132. Zarządzenie Nr 132/2016 (84 KB) w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Moszczenica
  133. Zarządzenie Nr 133/2016 (45 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy
  134. Zarządzenie Nr 134/2016 (18 KB) w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 122/2016 w sprawie powołania zespołu ds. wypracowania analizy dotyczącej konsekwencji zmian przepisów oświatowych
  135. Zarządzenie Nr 135/2016 (27 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy
  136. Zarządzenie Nr 136/2016 (62 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
  137. Zarządzenie Nr 137/2016 (32 KB) w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
  138. Zarządzenie Nr 138/2016 (27 KB) w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy
  139. Zarządzenie Nr 139/2016 (109 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
  140. Zarządzenie Nr 140/2016 (34 KB) w sprawie udzielenia pełnomocnictw do działania w imieniu Gminy Moszczenica
  141. Zarządzenie Nr 141/2016 (23 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy
  142. Zarządzenie Nr 142/2016 (38 KB) w sprawie wprowadzenia „Instrukcji ewidencji, poboru i windykacji podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Moszczenicy” oraz „Instrukcji ewidencji, poboru i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Moszczenicy”
  143. Zarządzenie Nr 143/2016 (292 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy
  Dodany 2016-02-09 14:46:12 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2481
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-20 17:08:30               Historia zmian [13]
  Publikacja 2016-02-09 14:46:14
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3892016 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij