Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta / 2015 rok
  Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2015 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr 1/2015 (107 KB) w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2015 rok przez jednostki organizacyjne Gminy.
  2. Zarządzenie Nr 2/2015 (89 KB) w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2015 rok przez samorządowe instytucje kultury.
  3. Zarządzenie Nr 3/2015 (211 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  4. Zarządzenie Nr 4/2015 (90 KB) w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
  5. Zarządzenie Nr 5/2015 (77 KB) w sprawie powołania komisji przetargowej do sprawy sprzedaży nieruchomości położonej w Moszczenicy oznaczonej numerami 854/2, 861/22, 861/23.
  6. Zarządzenie Nr 6/2015 (79 KB) w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy w 2015 roku.
  7. Zarządzenie Nr 7/2015 (281 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  8. Zarządzenie Nr 8/2015 (186 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2015 rok.
  9. Zarządzenie Nr 9/2015 (138 KB) w sprawie zmiany w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy.
  10. Zarządzenie Nr 10/2015 (197 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  11. Zarządzenie Nr 11/2015 (105 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/2013 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzeniu regulaminu dokonywania przetargów na sprzedaż tych nieruchomości.
  12. Zarządzenie Nr 12/2015 (129 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2013 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds. najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzeniu regulaminu dokonywania przetargów na najem i dizerżawę tych nieruchomości.
  13. Zarządzenie Nr 13/2015 (99 KB) zmieniające Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Moszczenica.
  14. Zarządzenie Nr 14/2015 (475 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  15. Zarządzenie Nr 15/2015 (192 KB) w sprawie przeznaczenia d dzierżawy nieruchomości wchodzxącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
  16. Zarządzenie Nr 16/2015 (120 KB) w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administartora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  17. Zarządzenie Nr 17/2015 (236 KB) w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy.
  18. Zarządzenie Nr 18/2015 (156 KB) w sprawie powołania Zespołu do spraw Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  19. Zarządzenie Nr 19/2015 (378 KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica.
  20. Zarządzenie Nr 20/2015 (73 KB) w sprawie wysokości kwot dotacji na ucznia w innych formach wychowania przedszkolnego oraz przedszkolach niepublicznych w roku 2015.
  21. Zarządzenie Nr 21/2015 (44 KB) w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
  22. Zarządzenie Nr 22/2015 (822 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  23. Zarządzenie Nr 23/2015 (131 KB) w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Moszczenica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  24. Zarządzenie Nr 24/2015 (463 KB) w sprawie zwołania zebrań wiejskich i wyznaczenia Przewodniczących zebrań dla wyborów organów sołectw Gminy Moszczenica na kadencję 2015-2018.
  25. Zarządzenie Nr 25/2015 (96 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/237/2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  26. Zarządzenie Nr 26/2015 (47 KB) w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy.
  27. Zarządzenie Nr 27/2015 (302 KB) w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu przy zwrocie kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.
  28. Zarządzenie Nr 28/2015 (186 KB) w sprawie zmian w planie kontroli na rok 2015.
  29. Zarządzenie Nr 29/2015 (158 KB) w sprawie powołania Komisji Komkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert...
  30. Zarządzenie Nr 30/2015 (223 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2015.
  31. Zarządzenie Nr 31/2015 (184 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2013.
  32. Zarządzenie Nr 32/2015 (122 KB) w sprawie brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.
  33. Zarządzenie Nr 33/2015 (124 KB) w sprawie brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby USC.
  34. Zarządzenie Nr 34/2015 (96 KB) w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert...
  35. Zarządzenie Nr 35/2015 (95 KB) w sprawie powołania komisji ds. kontroli realizacji dożywiania uczniów w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
  36. Zarządzenie Nr 36/2015 (298 KB) w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu przy zwrocie kosztów przejazdu w samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem wykorzystywanym do celów służbowych przez członków GKRPA.
  37. Zarządzenie Nr 37/2015 (67 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
  38. Zarządzenie Nr 38/2015 (221 KB) w sprawie eprowadzenia zasad rachunkowości związanych z realizacją projektu "kultywowanie lokalnych tradycji..."
  39. Zarządzenie Nr 39/2015 (1587 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  40. Zarządzenie Nr 40/2015 (76 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zuzycia paliwapojazdu służbowego.
  41. Zarządzenie Nr 41/2015 (75 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zuzycia paliwapojazdu służbowego.
  42. Zarządzenie Nr 42/2015 (255 KB) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 roku za kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica.
  43. Zarządzenie Nr 43/2015 (908 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  44. Zarządzenie Nr 44/2015 (125 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2012.
  45. Zarządzenie Nr 45/2015 (58 KB) w sprawie powołania koordynatora gminnego.
  46. Zarządzenie Nr 46/2015 (641 KB) w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
  47. Zarządzenie Nr 47/2015 (73 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
  48. Zarządzenie Nr 48/2015 (742 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  49. Zarządzenie Nr 49/2015 (138 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2015.
  50. Zarządzenie Nr 50/2015 (119 KB) w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
  51. Zarządzenie Nr 51/2015 (106 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2015.
  52. Zarządzenie Nr 52/2015 (263 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  53. Zarządzenie Nr 53/2015 (90 KB) w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy.
  54. Zarządzenie Nr 54/2015 (648 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  55. Zarządzenie Nr 55/2015 (52 KB) w sprawie zmiany składu GKRPA.
  56. Zarządzenie Nr 56/2015 (105 KB) w sprawie powołania pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
  57. Zarządzenie Nr 57/2015 (58 KB) w sprawie wyrażenia opinii dot. projektu ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych na terenie Powiatu Piotrkowskiego.
  58. Zarządzenie Nr 58/2015 (686 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  59. Zarządzenie Nr 59/2015 (85 KB) w sprawie zmiany w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  60. Zarządzenie Nr 60/2015 (171 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  61. Zarządzenie Nr 61/2015 (1269 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  62. Zarządzenie Nr 62/2015 (257 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  63. Zarządzenie Nr 63/2015 (49 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  64. Zarządzenie Nr 64/2015 (857 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2015 roku.
  65. Zarządzenie Nr 65/2015 (52 KB) w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej działki gruntu położonej w Moszczenicy.
  66. Zarządzenie Nr 66/2015 (769 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2015 roku.
  67. Zarządzenie Nr 67/2015 (1595 KB) w sprawie sporządzenia i przekazania skonsolidowanego bilansu za 2014 rok.
  68. Zarządzenie Nr 68/2015 (1548 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  69. Zarządzenie Nr 69/2015 (48 KB) w sprawie powołania koordynatora gminnego.
  70. Zarządzenie Nr 70/2015 (104 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/106/2011.
  71. Zarządzenie Nr 71/2015 (1182 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2015 roku.
  72. Zarządzenie Nr 72/2015 (800 KB) w sprawie gospodarki paliwami w jednostkach OSP na terenie Gminy Moszczenica.
  73. Zarządzenie Nr 73/2015 (1463 KB) w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2025.
  74. Zarządzenie Nr 74/2015 (794 KB) w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Gminie Moszczenica.
  75. Zarządzenie Nr 75/2015 (2038 KB) w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Moszczenica.
  76. Zarządzenie Nr 76/2015 (68 KB) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
  77. Zarządzenie Nr 77/2015 (61 KB)w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planwanego deficytu budżetowego.
  78. Zarządzenie Nr 78/2015 (1199 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  79. Zarządzenie Nr 79/2015 (103 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów.
  80. Zarządzenie Nr 80/2015 (98 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów.
  81. Zarządzenie Nr 81/2015 (64 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
  82. Zarządzenie Nr 82/2015 (43 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
  83. Zarządzenie Nr 83/2015 (499 KB) w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Moszczenica.
  84. Zarządzenie Nr 84/2015 (1449 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  85. Zarządzenie Nr 85/2015 (342 KB) w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds. najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzenia regulamminu przeprowadzania przetargów na najem i dzierżawę tych nieruchomości w formie ustnej nieograniczonej.
  86. Zarządzenie Nr 86/2015 (54 KB) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego.
  87. Zarządzenie Nr 87/2015 (418 KB) w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.
  88. Zarządzenie Nr 88/2015 (3480 KB) w sprawie wprowadzenia "Instrukcji ewidencji i poboru opłat w Urzędzie Gminy w Moszczenicy" oraz "Instrukcji ewidencji, poboru i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Moszczenicy"
  89. Zarządzenie Nr 89/2015 (86 KB) w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.
  90. Zarządzenie Nr 90/2015 (457 KB) w srawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 roku w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna".
  91. Zarządzenie Nr 91/2015 (360 KB) w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum.
  92. Zarządzenie Nr 92/2015 (63 KB) w sprawie skrócenia pracy Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  93. Zarządzenie Nr 93/2015 (79 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2015.
  94. Zarządzenie Nr 94/2015 (91 KB) w sprawie ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Moszczenica.
  95. Zarządzenie Nr 95/2015 (358 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  96. Zarządzenie Nr 96/2015 (113 KB) w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 92/2015.
  97. Zarządzenie Nr 97/2015 (307 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2015.
  98. Zarządzenie Nr 98/2015 (55 KB) w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 94/2015.
  99. Zarządzenie Nr 99/2015 (674 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  100. Zarządzenie Nr 100/2015 (107 KB) w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  101. Zarządzenie Nr 101/2015 (910 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  102. Zarządzenie Nr 102/2015 (68 KB) w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie Gminy Moszczenica.
  103. Zarządzenie Nr 103/2015 (547 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  104. Zarządzenie Nr 104/2015 (66 KB) w sprawie powołania koordynatora gminnego.
  105. Zarządzenie Nr 105/2015 (251 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  106. Zarządzenie Nr 106/2015 (48 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
  107. Zarządzenie Nr 107/2015 (93 KB) w sprawie powołania stałej Komisji ds. oceny wniosków składanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
  108. Zarządzenie Nr 108/2015 (699 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  109. Zarządzenie Nr 109/2015 (486 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  110. Zarządzenie Nr 110/2015 (1139 KB) w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  111. Zarządzenie Nr 111/2015 (104 KB) w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  112. Zarządzenie Nr 112/2015 (52 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
  113. Zarządzenie Nr 113/2015 (1233 KB) w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej.
  114. Zarządzenie Nr 114/2015 (365 KB) w sprawie trybyu i opracowania materiałów dot. sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF.
  115. Zarządzenie Nr 115/2015 (2048 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  116. Zarządzenie Nr 116/2015 (69 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
  117. Zarządzenie Nr 117/2015 (183 KB) w sprawie zmian w planie kontroli na rok 2015.
  118. Zarządzenie Nr 118/2015 (170 KB) w sprawie ustalenia zasad ujmowania wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach
  119. Zarządzenie Nr 119/2015 (319 KB) zmieniające Zarządzenie Nr 90/2012 ws. dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
  120. Zarządzenie Nr 120/2015 (114 KB) w sprawie rozszerzenia składu GKRPA.
  121. Zarządzenie Nr 121/2015 (545 KB) w sprawie powołania ObKW w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.
  122. Zarządzenie Nr 122/2015 (95 KB) w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi ObKW.
  123. Zarządzenie Nr 123/2015 (148 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2015.
  124. Zarządzenie Nr 124/2015 (174 KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Moszczenica z org. pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016."
  125. Zarządzenie Nr 125/2015 (1400 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  126. Zarządzenie Nr 126/2015 (80 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2015 w sprawie wysokości kwot dotacji na ucznia w innych formach wychowania przedszkolnego oraz  przedszkolach niepublicznych w 2015 roku.
  127. Zarządzenie Nr 127/2015 (387 KB) w sprawie powołania Zespołu koordynującego eksplatację sieci wybudowanej w ramach projektu "Eleader..."
  128. Zarządzenie Nr 128/2015 (1371 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  129. Zarządzenie Nr 129/2015 (62 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
  130. Zarządzenie Nr 130/2015 (951 KB) w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2025.
  131. Zarządzenie Nr 131/2015 (67 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu.
  132. Zarządzenie Nr 132/2015 (73 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego.
  133. Zarządzenie Nr 133/2015 (72 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego.
  134. Zarządzenie Nr 134/2015 (201 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  135. Zarządzenie Nr 135/2015 (1818 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  136. Zarządzenie Nr 136/2015 (206 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości ...
  137. Zarządzenie Nr 137/2015 (805 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  138. Zarządzenie Nr 138/2015 (3325 KB) w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na rok 2016.
  139. Zarządzenie Nr 139/2015 (1725 KB) w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu uchwały ws. WPF na lata 2016-2025.
  140. Zarządzenie Nr 140/2015 (201 KB) w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP...
  141. Zarządzenie Nr 141/2015 (2177 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  142. Zarządzenie Nr 142/2015 (1198 KB) w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej.
  143. Zarządzenie Nr 143/2015 (76 KB) w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej.
  144. Zarządzenie Nr 144/2015 (82 KB) w sprawie wyznaczenia pracowników do przeprowadzenia spisu.
  145. Zarządzenie Nr 145/2015 (214 KB) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.
  146. Zarządzenie Nr 146/2015 (412 KB) w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert...
  147. Zarządzenie Nr 147/2015 (499 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  148. Zarządzenie Nr 148/2015 (939 KB) w sprzwie gospodarki paliwami w OSP na terenie Gminy Moszczenica.
  149. Zarządzenie Nr 149/2015 (1549 KB) w sprawie autopoprawek do projektu budżetu
  150. Zarządzenie Nr 150/2015 (156 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  151. Zarządzenie Nr 151/2015 (1180 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  152. Zarządzenie Nr 152/2015 (585 KB) w sprawie autopoprawek do projektu budzetu Gminy Moszczenica na rok 2016
  153. Zarządzenie Nr 153/2015 (67 KB) w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.
  154. Zarządzenie Nr 154/2015 (88 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji.
  155. Zarządzenie Nr 155/2015 (1897 KB) w sprawie powołania komisji konkursowej.
  156. Zarządzenie Nr 156/2015 (69 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 151/2013.
  157. Zarządzenie Nr 157/2015 (173 KB) w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego.
  158. Zarządzenie Nr 158/2015 (1070 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  159. Zarządzenie Nr 159/2015 (171 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 145/2015
  160. Zarządzenie Nr 160/2015 (89 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2012

   

  Dodany 2015-01-13 14:54:24 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2935
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-06-22 11:29:49               Historia zmian [18]
  Publikacja 2015-01-13 14:54:26
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3892016 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij