Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta / 2014 rok
  Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2014 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr 1/2014 (200 KB) w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2014 przez jednostki organizacyjne Gminy.
  2. Zarządzenie Nr 2/2014 (152 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
  3. Zarządzenie Nr 3/2014 (134 KB) w wsprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2014 przez samorządowe instytucje kultury.
  4. Zarządzenie Nr 4/2014 (656 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2014 roku.
  5. Zarządzenie Nr 5/2014 (465 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  6. Zarządzenie Nr 6/2014 (156 KB) w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród dla zawodników i trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe.
  7. Zarządzenie Nr 7/2014 (162 KB) w sprawie zmiany w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy.
  8. Zarządzenie Nr 8/2014 (97 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2014.
  9. Zarządzenie Nr 9/2014 (113 KB) w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji przedsięwzięcia pod nazwą "Park Naukowo-Technologiczny"
  10. Zarządzenie Nr 10/2014 (95 KB) w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy.
  11. Zarządzenie Nr 11/2014 (539 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  12. Zarządzenie Nr 12/2014 (148 KB) w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  13. Zarządzenie Nr 13/2014 (139 KB) w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy w 2014 roku.
  14. Zarządzenie Nr 14/2014 (145 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
  15. Zarządzenie Nr 15/2014 (677 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  16. Zarządzenie Nr 16/2014 (245 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
  17. Zarządzenie Nr 17/2014 (356 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  18. Zarządzenie Nr 18/2014 (78 KB) w sprawie wyznaczania nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół w przypadku ich nieobecności.
  19. Zarządzenie Nr 19/2014 (86 KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
  20. Zarządzenie Nr 20/2014 (112 KB) w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyboczego Gminy Moszczenica.
  21. Zarządzenie Nr 21/2014 (83 KB) w sprawie wysokości kwot dotacji na icznia w innych formach wychowania przedszkolnego oraz przedszkolach niepublicznych w roku 2014.
  22. Zarządzenie Nr 22/2014 (63 KB) w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej działki gruntu położonej w Moszczenicy.
  23. Zarządzenie Nr 23/2014 (973 KB) w sprawie zmian w budżeci Gminy.
  24. Zarządzenie Nr 24/2014 (52 KB)w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/2012 w sprawie ustalenia stawek czynszu od wydzierżawionych gruntów stanowiących własność Gminy Moszczenica.
  25. Zarządzenie Nr 25/2014 (54 KB) w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Moszczenica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetóe wyborczych.
  26. Zarządzenie Nr 26/2014 (369 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  27. Zarządzenie Nr 27/2014 (70 KB) w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci imłodzieży w 2014 roku.
  28. Zarządzenie Nr 28/2014 (27 KB) w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  29. Zarządzenie Nr 29/2014 (47 KB) w sprawie powołania pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.
  30. Zarządzenie Nr 30/2014 (34 KB) w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
  31. Zarządzenie Nr 31/2014 (24 KB) w sprawie określania formy przekazywania sprawozdań przez jednostki podległe.
  32. Zarządzenie Nr 32/2014 (222 KB) w sprawie określenia zasad dokonywania odpisów aktualizacyjnych należności w Urzędzie Gminy w Moszczenicy oraz samorządowych jednostkach Gminy Moszczenica.
  33. Zarządzenie Nr 33/2014 (1543 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  34. Zarządzenie Nr 34/2014 (170 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2014.
  35. Zarządzenie Nr 35/2014 (225 KB) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica.
  36. Zarządzenie Nr 36/2014 (64 KB) w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Babach do reprezentowania Gminy Moszczenica w zw. z realizacją zadania "Moja wymarzona ekopracownia".
  37. Zarządzenie Nr 37/2014 (65 KB) w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gazomi do reprezentowania Gminy Moszczenica w zw. z realizacją zadania "Moja wymarzona ekopracownia".
  38. Zarządzenie Nr 38/2014 (71 KB) w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jarostach do reprezentowania Gminy Moszczenica w zw. z realizacją zadania "Moja wymarzona ekopracownia".
  39. Zarządzenie Nr 39/2014 (73 KB) w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Moszczenicy do reprezentowania Gminy Moszczenica w zw. z realizacją zadania "Moja wymarzona ekopracownia".
  40. Zarządzenie Nr 40/2014 (49 KB) w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2013 rok.
  41. Zarządzenie Nr 41/2014 (64 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2014.
  42. Zarządzenie Nr 42/2014 (57 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  43. Zarządzenie Nr 43/2014 (58 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  44. Zarządzenie Nr 44/2014 (49 KB) w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy.
  45. Zarządzenie Nr 45/2014 (260 KB) w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Moszczenicy związanych z realizacją projektu.
  46. Zarządzenie Nr 46/2014 (132 KB) w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  47. Zarządzenie Nr 47/2014 (115 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2012
  48. Zarządzenie Nr 48/2014 (64 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
  49. Zarządzenie Nr 49/2014 (1007 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  50. Zarządzenie Nr 50/2014 (723 KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień.
  51. Zarządzenie Nr 51/2014 (188 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
  52. Zarządzenie Nr 52/2014 (66 KB) w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.
  53. Zarządzenie Nr 53/2014 (859 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  54. Zarządzenie Nr 54/2014 (104 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2014.
  55. Zarządzenie Nr 55/2014 (222 KB) w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do PE.
  56. Zarządzenie Nr 56/2014 (71 KB) w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
  57. Zarządzenie Nr 57/2014 (64 KB) w sprawie ustalenia zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  58. Zarządzenie Nr 58/2014 (1441 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  59. Zarządzenie Nr 59/2014 (383 KB) w sprawie sprostowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2013.
  60. Zarządzenie Nr 60/2014 (3132 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  61. Zarządzenie Nr 61/2014 (242 KB) w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości związanych z realizacją operacji pn. "Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock".
  62. Zarządzenie Nr 62/2014 (246 KB) w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości związanych z realizacją operacji pn. "Remont połączony z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich".
  63. Zarządzenie Nr 63/2014 (68 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2014.
  64. Zarządzenie Nr 64/2014 (671 KB) w sprawie zmiany w budżecie Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2014 roku.
  65. Zarządzenie Nr 65/2014 (65 KB) w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  66. Zarządzenie Nr 66/2014 (41 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
  67. Zarządzenie Nr 67/2014 (141 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  68. Zarządzenie Nr 68/2014 (43 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
  69. Zarządzenie Nr 69/2014 (281 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  70. Zarządzenie Nr 70/2014 (1586 KB) w sprawie sporządzenia i przekazania skonsolidowanego bilansu za 2013 rok.
  71. Zarządzenie Nr 71/2014 (159 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2014.
  72. Zarządzenie Nr 72/2014 (422 KB) w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Moszczenicy związanych z realizacją podprojektu stanowiącego część projeku "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"...
  73. Zarządzenie Nr 73/2014 (52 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
  74. Zarządzenie Nr 74/2014 (58 KB) w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gazomi.
  75. Zarządzenie Nr 75/2014 (58 KB) w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Babach.
  76. Zarządzenie Nr 76/2014 (57 KB) w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. St. Małachowskiego w Moszczenicy.
  77. Zarządzenie Nr 77/2014 (118 KB) w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jarostach do reprezentowania Gminy Moszczenica....
  78. Zarządzenie Nr 78/2014 (116 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy...
  79. Zarządzenie Nr 79/2014 (57 KB) w sprawie zmian WPF Gminy na lata 2014-2025.
  80. Zarządzenie Nr 80/2014 (1203 KB) w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  81. Zarządzenie Nr 81/2014 (154 KB) w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  82. Zarządzenie Nr 82/2014 (78 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  83. Zarządzenie Nr 83/2014 (81 KB) w sprawie Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy.
  84. Zarządzenie Nr 84/2014 (67 KB) w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwach Jarosty, Karlin...
  85. Zarządzenie Nr 85/2014 (84 KB) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.
  86. Zarządzenie Nr 86/2014 (63 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
  87. Zarządzenie Nr 87/2014 (104 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  88. Zarządzenie Nr 88/2014 (53 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
  89. Zarządzenie Nr 89/2014 (57 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  90. Zarządzenie Nr 90/2014 (101 KB) w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Raków.
  91. Zarządzenie Nr 91/2014 (71 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  92. Zarządzenie Nr 92/2014 (284 KB) w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 roku w ramach programu "Wyprawka szkolna".
  93. Zarządzenie Nr 93/2014 (49 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
  94. Zarządzenie Nr 94/2014 (82 KB) w sprawie powołania stałej komisji ds. oceny wniosków składanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
  95. Zarządzenie Nr 95/2014 (123 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  96. Zarządzenie Nr 96/2014 (90 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
  97. Zarządzenie Nr 97/2014 (95 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
  98. Zarządzenie Nr 98/2014 (80 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2014.
  99. Zarządzenie Nr 99/2014 (80 KB) w sprawie zasad dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Moszczenica w celu umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego, wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki.
  100. Zarządzenie Nr 100/2014 (51 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
  101. Zarządzenie Nr 101/2014 (1534 KB) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego GOPS.
  102. Zarządzenie Nr 102/2014 (54 KB) w sprawie powołania składu Komisji do zbadania przyczyn i zakresu awarii kolektora kanalizacji deszczowej w miejscowości Srock oraz określenia sposobu jej usunięcia.
  103. Zarządzenie Nr 103/2014 (953 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  104. Zarządzenie Nr 104/2014 (2559 KB) w sprawie opracowania materoiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2015 rok.
  105. Zarządzenie Nr 105/2014 (429 KB) w sprawie trybu i opracowania materiałów dotyczących sporządzania projektu uchwały ws. WPF Gminy Moszczenica.
  106. Zarządzenie Nr 106/2014 (46 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
  107. Zarządzenie Nr 107/2014 (2100 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  108. Zarządzenie Nr 108/2014 (68 KB) w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej.
  109. Zarządzenie Nr 109/2014 (1108 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  110. Zarządzenie Nr 110/2014 (46 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
  111. Zarządzenie Nr 111/2014 (248 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  112. Zarządzenie Nr 112/2014 (57 KB) w sprawie rozszerzenia składu Komisji Odbiorowej.
  113. Zarządzenie Nr 113/2014 (1326 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  114. Zarządzenie Nr 114/2014 (79 KB) w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.
  115. Zarządzenie Nr 115/2014 (53 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
  116. Zarządzenie Nr 116/2014 (99 KB) w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych.
  117. Zarządzenie Nr 117/2014 (1157 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  118. Zarządzenie Nr 118/2014 (50 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
  119. Zarządzenie Nr 119/2014 (102 KB) w sprawie wyznaczenia pracowników doudzielania pierwszej pomocy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  120. Zarządzenie Nr 120/2014 (108 KB) w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  121. Zarządzenie Nr 121/2014 (195 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2014 ws. zatwierdzenia planu kontroli na rok 2014.
  122. Zarządzenie Nr 122/2014 (46 KB) w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
  123. Zarządzenie Nr 123/2014 (61 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  124. Zarządzenie Nr 124/2014 (2000 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  125. Zarządzenie Nr 125/2014 (228 KB) w sprawie zmiany w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  126. Zarządzenie Nr 126/2014 (310 KB) w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Moszczenicy związanych z realizacją zadania "Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenicakiej..."
  127. Zarządzenie Nr 129/2014 (65 KB) w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
  128. Zarządzenie Nr 130/2014 (157 KB) w sprawie zmiany egulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
  129. Zarządzenie Nr 131/2014 (1236 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  130. Zarządzenie Nr 132/2014 (231 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/53/2014 ws. przydzielenia pracownikom Urzędu odzieży roboczej i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej i środków czystości.
  131. Zarządzenie Nr 133/2014 (109 KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. przyjęcia Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi...
  132. Zarządzenie Nr 134/2014 (887 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  133. Zarządzenie Nr 135/2014 (236 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2014 ws. zatwierdzenia planu kontroli na rok 2014.
  134. Zarządzenie Nr 136/2014 (130 KB) w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  135. Zarządzenie Nr 137/2014 (509 KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert ...
  136. Zarządzenie Nr 138/2014 (49 KB) w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
  137. Zarządzenie Nr 139/2014 (863 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  138. Zarządzenie Nr 140/2014 (70 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego...
  139. Zarządzenie Nr 141/2014 (68 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego...
  140. Zarządzenie Nr 142/2014 (50 KB) w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
  141. Zarządzenie Nr 143/2014 (205 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości...
  142. Zarządzenie Nr 144/2014 (875 KB) w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 134/2014
  143. Zarządzenie Nr 145/2014 (1823 KB) w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej.
  144. Zarządzenie Nr 146/2014 (103 KB) w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej.
  145. Zarządzenie Nr 147/2014 (85 KB) w sprawie powołania stałego zespołu spisowego.
  146. Zarządzenie Nr 148/2014 (60 KB) w sprawie powołania stałej komisjilikwidacyjnej.
  147. Zarządzenie Nr 149/2014 (187 KB) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.
  148. Zarządzenie Nr 150/2014 (1595 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  149. Zarządzenie Nr 151/2014 (126 KB)  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws.określania warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu...
  150. Zarządzenie Nr 152/2014 (328 KB) w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy.
  151. Zarządzenie Nr 153/2014 (97 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
  152. Zarządzenie Nr 154/2014 (1366 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  153. Zarządzenie Nr 155/2014 (177 KB) w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert...
  154. Zarządzenie Nr 156/2014 (58 KB) w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
  155. Zarządzenie Nr 157/2014 (46 KB) w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
  156. Zarządzenie Nr 158/2014 (70 KB) w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert...
  157. Zarządzenie Nr 159/2014 (5818 KB) w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 oraz WPF na lata 2014-2025
  158. Zarządzenie Nr 160/2014 (229 KB) w sprawie zmiany Regulaminu ZFŚS...
  159. Zarządzenie Nr 161/2014 (699 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  160. Zarządzenie Nr 162/2014 (257 KB) w sprawie wprowadzenia planu finansowego w 2015 roku ...
  161. Zarządzenie Nr 163/2014 (325 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  162. Zarządzenie Nr 164/2014 (63 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2012

   

  Dodany 2014-02-13 10:30:11 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2887
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-06-22 11:31:49               Historia zmian [15]
  Publikacja 2014-02-13 10:30:16
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3892016 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij