Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta / 2013 rok
  Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2013 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr 1/2013 (38 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Moszczenica przeprowadzonych w dniu 20 maja 2012 roku.
  2. Zarządzenie Nr 2/2013 (40 KB) w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół w przypadku ich nieobecności.
  3. Zarządzenie Nr 3/2013 (36 KB) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
  4. Zarządzenie Nr 4/2013 (102 KB) w sprawie aktualizacji Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy.
  5. Zarządzenie Nr 5/2013 (98 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2013.
  6. Zarządzenie Nr 6/2013 (2481 KB) w sprawie autopoprawek do budżetu Gminy Moszczenica na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025.
  7. Zarządzenie Nr 7/2013 (75 KB) w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w GZOZ w Moszczenicy.
  8. Zarządzenie Nr 8/2013 (47 KB) w sprawie wprowadzenia procesu ciągłego badania satysfakcji klienta z usług Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  9. Zarządzenie Nr 9/2013 (958 KB) w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  10. Zarządzenie Nr 10/2013 (41 KB) w sprawie wprowadzenia zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłat za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku w Moszczenicy przy ul. Dworcowej.
  11. Zarządzenie Nr 11/2013 (35 KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad przygotowywania materiałów niezbędnych do opracowywania informacji o stanie mienia Gminy Moszczenica.
  12. Zarządzenie Nr 12/2013 (52 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawiewprowadzenia i stosowania Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.
  13. Zarządzenie Nr 13/2013 (46 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/20/2007 w sprawie trybu zamawiania, używania, przechowywania, ewidencji i likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  14. Zarządzenie Nr 14/2013 (81 KB) w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2013 przez jednostki organizacyjne Gminy.
  15. Zarządzenie Nr 15/2013 (55 KB) w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2013 przez samorządowe instytucje kultury.
  16. Zarządzenie Nr 16/2013 (819 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2013 roku.
  17. Zarządzenie Nr 17/2013 (36 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.
  18. Zarządzenie Nr 18/2013 (164 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  19. Zarządzenie Nr 19/2013 (28 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
  20. Zarządzenie Nr 20/2013 (57 KB) w sprawie wysokości kwot dotacji na ucznia w innych formach wychowania przedszkolnego oraz przedszkolach niepublicznych w roku 2013.
  21. Zarządzenie Nr 21/2013 (121 KB) w sprawie określenia wysokości stawek i zasad stosowania opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości położonych w granicach Gminy Moszczenica celem budowy urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych.
  22. Zarządzenie Nr 22/2013 (38 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2013 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2013.
  23. Zarządzenie Nr 23/2013 (257 KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmowania pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury im. Jana Justyny przy ul. Dworcowej w Moszczenicy.
  24. Zarządzenie Nr 24/2013 (552 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  25. Zarządzenie Nr 25/2013 (77 KB) w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Moszczenicy na lata 2013-2015.
  26. Zarządzenie Nr 26/2013 (33 KB) w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury im. Jana Justyny w Moszczenicy.
  27. Zarządzenie Nr 27/2013 (50 KB) w sprawie  wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy.
  28. Zarządzenie Nr 28/2013 (30 KB) w sprawie powołania komisji do likwidacji dokumentacji Urzędowego Rejestru Umów z lat 2005-2009.
  29. Zarządzenie Nr 29/2013 (52 KB) w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14000 euro netto w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  30. Zarządzenie Nr 30/2013 (83 KB) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty  dofinansowania opłat w 2013 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica.
  31. Zarządzenie Nr 31/2013 (25 KB) w sprawie zmiany ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdów służbowych Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  32. Zarządzenie Nr 32/2013 (53 KB) w sprawie  zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  33. Zarządzenie Nr 33/2013 (45 KB) w sprawie zmian w składzie zespołu do spraw opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Moszczenicy na lata 2013-2015.
  34. Zarządzenie Nr 34/2013 (54 KB) w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy oraz częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2013 roku.
  35. Zarządzenie Nr 35/2013 (38 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.
  36. Zarządzenie Nr 36/2013 (25 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  37. Zarządzenie Nr 37/2013 (31 KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
  38. Zarządzenie Nr 38/2013 (49 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  39. Zarządzenie Nr 39/2013 (38 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  40. Zarządzenie Nr 40/2013 (65 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/2012 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 września 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu od wydzierżawionych gruntów stanowiących własność Gminy Moszczenica.
  41. Zarządzenie Nr 41/2013 (44 KB) w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.
  42. Zarządzenie Nr 42/2013 (59 KB) w sprawie powołania komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
  43. Zarządzenie Nr 43/2013 (51 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  44. Zarządzenie Nr 44/2013 (44 KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Srocku.
  45. Zarządzenie Nr 45/2013 (371 KB) w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 90/2012 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  46. Zarządzenie Nr 45A/2013 (160 KB) w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Moszczenicy związanych z realizacją projektu pn: "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych, wydanie książki kulinarnej oraz organizację imprezy 30-lecia Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Moszczenicy" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów.
  47. Zarządzenie Nr 46/2013 (44 KB) w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
  48. Zarządzenie Nr 47/2013 (47 KB) w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
  49. Zarządzenie Nr 48/2013 (49 KB) w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
  50. Zarządzenie Nr 49/2013 (46 KB) w sprawie zmiany w regulaminie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  51. Zarządzenie Nr 50/2013 (53 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  52. Zarządzenie Nr 51/2013 (44 KB) w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Srocku.
  53. Zarządzenie Nr 52/2013 (43 KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika GOPS w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
  54. Zarządzenie Nr 53/2013 (454 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  55. Zarządzenie Nr 54/2013 (63 KB) w sprawie wprowadzenia wzoru opisu stanowiska pracy.
  56. Zarządzenie Nr 55/2013 (289 KB) w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2013-2015.
  57. Zarządzenie Nr 56/2013 (36 KB) w sprawie powołania komisji do spraw kontroli realizacji dożywiania uczniów w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
  58. Zarządzenie Nr 57/2013 (59 KB) w sprawie powołania komisjiegzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego.
  59. Zarządzenie Nr 58/2013 (39 KB) w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika GOPS w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
  60. Zarządzenie Nr 59/2013 (23 KB) w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Srocku.
  61. Zarządzenie Nr 60/2013 (898 KB) w sprawie sporządzenia i przekazania skonsolidowanego bilansu za 2012 rok.
  62. Zarządzenie Nr 61/2013 (586 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  63. Zarządzenie Nr 62/2013 (1198 KB) w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2025.
  64. Zarządzenie Nr 63/2013 (38 KB) w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego p.o. Kierownika GOPS w Moszczenicy.
  65. Zarządzenie Nr 64/2013 (109 KB) zmieniające Zarządzenie Nr 90/2012 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  66. Zarządzenie Nr 65/2013 (41 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/106/2011 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
  67. Zarządzenie Nr 66/2013 (47 KB) w sprawie zmiany w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy.
  68. Zarządzenie Nr 67/2013 (50 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu.
  69. Zarządzenie Nr 68/2013 (53 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu.
  70. Zarządzenie Nr 69/2013 (511 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  71. Zarządzenie Nr 70/2013 (207 KB) w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
  72. Zarządzenie Nr 71/2013 (651 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  73. Zarządzenie Nr 72/2013 (33 KB) w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2013/2014.
  74. Zarządzenie Nr 73/2013 (62 KB) w sprawie nadania regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  75. Zarządzenie Nr 74/2013 (2246 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  76. Zarządzenie Nr 75/2013 (58 KB) w sprawie zatwierdzenia wzoru przykładowego wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Moszczenica.
  77. Zarządzenie Nr 76/2013 (21 KB) w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rękoraju.
  78. Zarządzenie Nr 77/2013 (25 KB) w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rękoraju.
  79. Zarządzenie Nr 78/2013 (36 KB) zmieniające Zarządzenie Nr 57/2013 w sprawie powołania komisjiegzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego.
  80. Zarządzenie Nr 79/2013 (31 KB) w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Srocku.
  81. Zarządzenie Nr 80/2013 (404 KB) w sprawie zasad finansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Moszczenica da szkół lub ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
  82. Zarządzenie Nr 81/2013 (563 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  83. Zarządzenie Nr 82/2013 (64 KB) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Rękoraju.
  84. Zarządzenie Nr 83/2013 (33 KB) w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej działki gruntu położonej w Woli Moszczenickiej.
  85. Zarządzenie Nr 84/2013 (45 KB) w sprawie upoważnienia Dyrektora Gimnazjum w Moszczenicy do reprezentowania Gminy Moszczenica i składania oświadczeń woli związanych z realizacją zadania "modernizacja pracowni na potrzeby edukacji biologiczno-ekologicznej przy Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy" w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. "Moja wymarzona ekopracownia".
  86. Zarządzenie Nr 85/2013 (35 KB) w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Srocku do reprezentowania Gminy Moszczenica i składania oświadczeń woli związanych z realizacją zadania "modernizacja pracowni na potrzeby edukacji biologiczno-ekologicznej przy Zespole Szkół w Srocku" w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. "Moja wymarzona ekopracownia".
  87. Zarządzenie Nr 86/2013 (2725 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  88. Zarządzenie Nr 87/2013 (45 KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika GOPS w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
  89. Zarządzenie Nr 88/2013 (39 KB) w sprawie upoważnienia Dyrektora Gimnazjum w Moszczenicy do podpisania weksla wraz z deklaracją wekslową w związku z realizacją zadania "modernizacja pracowni na potrzeby edukacji biologiczno-ekologicznej przy Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy" w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. "Moja wymarzona ekopracownia".
  90. Zarządzenie Nr 89/2013 (35 KB) w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Srocku do podpisania weksla wraz z deklaracją wekslową w związku z realizacją zadania "modernizacja pracowni na potrzeby edukacji biologiczno-ekologicznej przy Zespole Szkół w Srocku" w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. "Moja wymarzona ekopracownia".
  91. Zarządzenie Nr 90/2013 (38 KB) w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika GOPS w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
  92. Zarządzenie Nr 91/2013 (68 KB) w sprawie powołania stałej komisji ds. oceny wniosków składanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
  93. Zarządzenie Nr 92/2013 (111 KB) w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwach michałów i Raków wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.
  94. Zarządzenie Nr 93/2013 (128 KB) w sprawie zmiany w budżecie Gminy oraz częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2013 roku.
  95. Zarządzenie Nr 94/2013 (661 KB) w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2014 rok.
  96. Zarządzenie Nr 95/2013 (123 KB) w sprawie trybu i opracowania materiałów dotyczących sporządzania projektu uchwały ws. WPF Gminy Moszczenica.
  97. Zarządzenie Nr 96/2013 (102 KB) w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego i innego aktu prawnego.
  98. Zarządzenie Nr 97/2013 (164 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  99. Zarządzenie Nr 98/2013 (95 KB) w sprawie zmiany WPF Gminy Moszczenica na lata 2013-2025.
  100. Zarządzenie Nr 99/2013 (107 KB)w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Moszczenica dla samorządowej instytucji kultury.
  101. Zarządzenie Nr 100/2013 (254 KB) w sprawie zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  102. Zarządzenie Nr 101/2013 (201 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2013 w sprawie regulaminu wynajmowania pomieszczeń w GOK w Moszczenicy.
  103. Zarządzenie Nr 102/2013 (96 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
  104. Zarządzenie Nr 103/2013 (87 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
  105. Zarządzenie Nr 104/2013 (135 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  106. Zarządzenie Nr 105/2013 (365 KB) w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds. najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzenia regulaminu dokonywania przetargów na najem i dzierżawę tych nieruchomości.
  107. Zarządzenie Nr 106/2013 (394 KB) w sprawie  powołania stałej Komisji Przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzenia regulaminu dokonywania przetargów na sprzedaż tych nieruchomości.
  108. Zarządzenie Nr 107/2013 (391 KB) w sprawie uchylania zarządzeń dotyczących zasad sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  109. Zarządzenie Nr 108/2013 (90 KB) w sprawie zmiany ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdów służbowych Urzędu gminy w Moszczenicy.
  110. Zarządzenie Nr 109/2013 (1532 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  111. Zarządzenie Nr 110/2013 (130 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu z Banku Ochrony Środowiska S.A, Oddział w Łodzi z połączonej linii kredytowej ze środków banków: CEB oraz EIB.
  112. Zarządzenie Nr 111/2013 (170 KB) w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu z Banku Ochrony Środowiska S.A, Oddział w Łodzi z połączonej linii kredytowej ze środków banków: CEB oraz EIB.
  113. Zarządzenie Nr 112/2013 (322 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 136/2012 w sprawie wprowadzenia wspólnego Regulaminu ZFŚS dla pracowników i osób uprawnionych Urzędu Gminy w Mosczenicy, GOPS w Moszczenicy, GOK w Moszczenicy i GBP w Moszczenicy
  114. Zarządzenie Nr 113/2013 (2520 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  115. Zarządzenie Nr 114/2013 (422 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  116. Zarządzenie Nr 115/2013 (87 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
  117. Zarządzenie Nr 116/2013 (145 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu z Banku Ochrony Środowiska S.A, Oddział w Łodzi z połączonej linii kredytowej ze środków banków: CEB oraz EIB.
  118. Zarządzenie Nr 117/2013 (169 KB) w sprawie przeznaczenia do najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.
  119. Zarządzenie Nr 118/2013 (95 KB) w sprawie powołania komisji do likwidacji składnika majątkowego.
  120. Zarządzenie Nr 119/2013 (160 KB) w sprawie sprawdzenia i weryfikacji wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Moszczenicy o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 7 listopada 2013 roku.
  121. Zarządzenie Nr 120/2013 (115 KB) w sprawie zmiany składu komisji do spraw kontroli realizacji dożywiania uczniów w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
  122. Zarządzenie Nr 159/2013 (577 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2012
  Dodany 2013-01-16 09:39:06 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3381
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-06-22 11:27:10               Historia zmian [16]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3892016 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij