Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Prawo lokalne / Uchwały Rady Gminy / Uchwały Rady Gminy z kadencji 2002-2006
  Uchwały 2002-2006Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  • UCHWAŁA NR I/ 1 /2002 (18 KB) z dnia 14 listopada 2002r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Moszczenica.

  UCHWAŁA NR I/ 2 /2002 (18 KB) z dnia 14 listopada 2002r. w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Moszczenica.

  UCHWAŁA NR I/ 3 /2002 (23 KB) z dnia 14 listopada 2002r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moszczenica.

  zmiana na podstawie uchwały NR VI/37/2003 z dnia 05.02.2003 r.

  UCHWAŁA NR I/ 4 /2002 (24 KB) z dnia 14 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Statutowej.

  UCHWAŁA NR I/5/2002 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 14 listopada 2002 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na okres do końca 2002 roku. (24 KB)

  UCHWAŁA NR I/6/2002 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 14 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Moszczenica. (21 KB)

  straciła moc na podstawie uchwały NR VI/36/2003 z dnia 05.02.2003 r.

  UCHWAŁA NR II/ 7 /2002 (21 KB)z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Moszczenica

  UCHWAŁA NR II/ 8 /2002 (32 KB) z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.

  UCHWAŁA NR II/9/2002 (27 KB) z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Moszczenica oraz diet dla radnych.

  zmiana w uchwale NR VI/35/2003 z dnia 05.02.2003 r. oraza w uchwale NR XI/66/2003 z dnia 24.07.2003 r.

  UCHWAŁA NR II/10/2002 (28 KB) z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

  straciła moc na podstawie uchwały NR XVI/98/2003 z dnia 26.11.2003 r.

  UCHWAŁA NR II/ 11 /2002 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. (21 KB)

  uchwała uniewazniona uchwałą NR 32/118/2002 z dnia 16.12.2002 r . Kolegium RIO w Łodzi

  UCHWAŁA NR II/ 12 /2002 (36 KB) z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

    zmiana w uchwale NR VII/44/2003 z dnia 09.04.2003 r. straciła moc na podstawie uchwały NR XXXI/183/2004 z dnia 17.12.2004 r.

  UCHWAŁA NR II/ 13 /2002 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej. (23 KB)

  uchwała uniewazniona uchwałą NR 32/117/2002 z dnia 16.12.2002 r. Kolegium RIO w Łodzi zmieniona uchwałą NR IV/24/2002 z dnia 28.12.2002

  UCHWAŁA NR II/ 14 /2002 (17 KB) z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

  UCHWAŁA NR II/ 15 /2002 (33 KB) z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie stawki podatku od posiadanych psów.

  straciła moc na podstawie uchwały NR XXXI/168/2004 z dnia 24.11.2004 r

  Uchwała NR II/16/2002 z dnia 30 listopada 20002 roku (62 KB)w sprawie zwolnień z podatku od posiadanych psów

  starciła moc na podstawie uchwały NR IV/25/2002 z dnia 28 grudnia 2002 roku

  UCHWAŁA II/ 17 /2002 (20 KB) z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

  zmianiona uchwałą NR XII/70/2003 z dnia 25.08.2003 roku

  Uchwała NR II/18/2002 z dnia 30 listopada 2002 r. (75 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2002

  UCHWAŁA NR III/ 19 /2002 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 06 grudnia 2002 roku w sprawie odwołania Sekretarza Gminy. (17 KB)

  UCHWAŁA NR III/ 20 /2002 (18 KB) z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Sekretarza Gminy Moszczenica.

  Uchwała NR IV/21/2002 z dnia 28 grudzień 2002 roku (119 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2002

  Uchwała NR IV/22/2002 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2002 roku (102 KB) zmieniajaca uchwałę w sprawie zaciagniecia kredytu z Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. Oddział w Moszczenicy

  UCHWAŁA NR IV/23/2002 (22 KB) z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

  straciła moc na podstawie uchwały NR XXX/172/2004 z dnia 24.11.2004 roku

  UCHWAŁA NR IV/24/2002 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 28 grudnia 2002 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej. (20 KB)

  stwierdzona niewazność uchwały przez Kolegium RIO w Łodzi

  UCHWAŁA NR IV/ 25 /2002 (22 KB) z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień w podatku od posiadanych psów.

  straciła moc na podstawie uchwały NR XVI/99/2003 z dnia 26.11.2003 roku

  UCHWAŁA NR IV/ 26 /2002 (20 KB) z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2003 roku.

  UCHWAŁA NR IV/ 27 /2002 (32 KB) z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na I półrocze 2003 roku.

  UCHWAŁA NR IV/ 28 /2002 (21 KB) z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2003 roku.

  Uchwała NR IV/29/2002 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2002 roku (207 KB) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003

  UCHWAŁA NR V/ 30 /2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Moszczenica (21 KB)

  straciła moc na podstwie uchwały NR VII/48/2003 z 09.04.2003 r.

  UCHWAŁA NR VI/ 31 /2003 (21 KB) z dnia 5 lutego 2003 roku uchylająca uchwałę o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie.

  UCHWAŁA NR VI/32/2003 (22 KB) z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie założenia Zespołu Szkół w Srocku.

  w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego uchylony § 2 i § 3 uchwały

  UCHWAŁA NR VI/ 33 /2003 (21 KB) z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003.

  straciła moc na podstawie uchwały NR XX/113/2004 z dnia 25.02.2004 roku

  UCHWAŁA NR VI/ 34 /2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 05 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Moszczenicy. (21 KB)

  UCHWAŁA NR VI/ 35 /2003 (22 KB) z dnia 5 lutego 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Moszczenica oraz diet dla radnych.

  UCHWAŁA NR VI/ 36 /2003 (23 KB) z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Moszczenica.

  straciła moc na podstaiwe uchwały NR XVI/101/2003 z dnia 26.11.2003 r.

  UCHWAŁA NR VI/ 37 /2003 (21 KB) z dnia 5 lutego 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moszczenica.

  Uchwała NR VI/38/2003 Rady Gminy Moszczenica z dnia 05 lutego 2003 roku (67 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003

  UCHWAŁA NR VI/ 39 /2003 (21 KB) z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Moszczenica do Związku Gmin Regionu Łódzkiego.

  UCHWAŁA NR VI/ 40 /2003 (23 KB) z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.

  straciła moc na podstawie uchwały NR XX/118/2004 z dnia 25.02.2004 r.

  UCHWAŁA NR VI/41/2003 (22 KB) z dnia 5 lutego 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu dla terenu gminy Moszczenica oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

  UCHWAŁA NR VII/ 42 /2003 (21 KB) z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

  UCHWAŁA NR VII/ 43/2003 (22 KB) z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy.

  UCHWAŁA NR VII/ 44 /2003 (13 KB) z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

  stracila moc na podstawie uchwały NR XXXI/183/2004 z dnia 17.12.2004 r.

  Uchwała NR VII/45/2003 z dnia 09 kwietnia 2003 roku (93 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003

  UCHWAŁA NR VII/ 46 /2003 (23 KB) z dnia 09 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia Użytku Ekologicznego “Moszczanka”

  UCHWAŁA NR VII/ 47 /2003 (5 KB) z dnia 09 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczegow I kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracownikówGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy

  UCHWAŁA NR VII/ 48 /2003 (0 KB) z dnia 09 kwietnia 2003 rokuw sprawie ustalenia zasad finansowania budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Moszczenica

  straciła moc na podstawie Uchwały NR XXXIX/239/2005

  UCHWAŁA NR VIII/ 49/ 2003 (22 KB) z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia na terenie gminy Moszczenica obwodu głosowania

  UCHWAŁA NR IX/ 50 /2003 (23 KB) z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie zatrwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy

  UCHWAŁA NR IX/ 51/2003 (33 KB) z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica

  UCHWAŁA NR IX/ 52 /2003 z dnia 26 maja 2003 roku (116 KB) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego inwestycyjnego, preferencyjnego kredytu z dopłatą odsetek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  zmiana na podstawie uchwały NR XX/115/2004 z dnia 25.02.2004 roku

  UCHWAŁA NR IX/ 53 /2003 z dnia 26 maja 2003 roku (121 KB) w sprawie zaciągnięcia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  UCHWAŁA NR IX/ 54 /2003 z dnia 26 maja 2003 roku (88 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003

  UCHWAŁA NR IX/ 55 /2003 (22 KB) z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na dyrektora gimnazjum

  uchylona w całości na podsywie uchwały NR XI/65/2003 z dnia 24.07.2003 roku

  UCHWAŁA NR IX/ 56 /2003 (24 KB) z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie wyrazenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz oddanie w uzytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości połozonej w Gajkowicach

  UCHWAŁA NR X/ 57 /2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku (106 KB) w sprawie zmain budżetu gminy na rok 2003

  UCHWAŁA NR X/ 58 /2003 (20 KB) z dnia 30 czerwca 2003 rokuw sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Moszczenicy

  UCHWAŁA NR X/ 59 /2003 (22 KB) z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy

  UCHWAŁA NR X/ 60 /2003 (35 KB) z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na II półrocze 2003 roku

  UCHWAŁA NR X/ 61 /2003 (21 KB) z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2003 roku

  UCHWAŁA NR X/ 62 /2003 (21 KB) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2003 roku

  UCHWAŁA NR XI/63/2003 (21 KB) z dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej

  UCHWAŁA NR XI/ 64/2003 z dnia 24 lipca 2003 roku (78 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003

  UCHWAŁA NR XI/65/2003 (21 KB) z dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/55/2003 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na dyrektora gimnazjum

  UCHWAŁA NR XI/ 66 /2003 (23 KB) z dnia 24 lipca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Moszczenica oraz diet dla radnych

  Uchwała NR XII/ 67 /2003 (21 KB) z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003

  Uchwała NR XII/ 68/ 2003 (22 KB) z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych

  Uchwała NR XII/ 69 /2003 (21 KB) z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych i ustalenia ich wysokości

  Uchw. NR XII/ 70/ 2003 (21 KB) z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków:rolnego, leśnego i od nieruchomości

  straciła moc na podstawie uchwały NR XIII/77/2003 z dnia 10.09.2003 roku

  Uchwała NR XI/ 71/ 2003 (21 KB) z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

  straciła moc na podstawie uchwały NR XXX/166/2004 z dnia 24.11.2004 roku

  Uchw. NR XII/ 72/ 2003 (22 KB) z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Moszczenicy

  Uchwała NR XII/ 73/ 2003 (22 KB) z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie komunalne

  Uchwała NR XII/ 74/ 2003 (26 KB) z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali mieszkalnych oraz ułamkowych części nieruchomości położonych w Woli Moszczenickiej

  Uchwała NR XII/ 75/ 2003 (21 KB) z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej działki położonej w Moszczenicy, stanowiącej mienie komunalne gminy

  Uchw. NR XIII-76-2003 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003. (22 KB)

  Uchw. NR XIII-77-2003 w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa (21 KB) podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomośći

  Uchw. NR XIV-78-2003 w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (33 KB) gminy Moszczenica

  Uchw. NR XIV-79-2003 w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (33 KB) gminy Moszczenica

  Uchwała NR XIV-80-2003 w sprawie sposobu wykonania uchwał (22 KB) o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego

  Uchw. NR XIV-81-2003 w sprawie rozpatrzenia protestu p. Sławomira Lemańskiego (30 KB) zam. Raków Duzy, ul. Główna 2, 97-310 Moszczenica dotyczącego projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Moszczenica

  Uchw. NR XIV-82-2003 w sprawie rozpatrzenia protestu p. Dariusza Kiełbasa (28 KB)zam. Raków Duzy, ul. Główna 1, 97-310 Moszczenica dotyczącego projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Moszczenica

  Uchw. NR XIV-83-2003 w sprawie rozpatrzenia protestu Pani Danuty Chojwa zam. Raków Duży, ul. Główna 58, 97-310 Moszczenica, dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Moszczenica. (24 KB)

  Uchw. NR XIV-84-2003 w sprawie rozpatrzenia zarzutu p. Jacka Sztanke zamieszkałego Raków Kolonia, (32 KB) ul. Piotrkowska 35, 97-310 Moszczenica dotyczącego projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Moszczenica

  stwierdzona niewazność przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

  Uchw. NR XIV-85-2003 w sprawie rozpatrzenia zarzutu Pana Ryszarda Kowalskiego, zam. w Mikołajowie, ul. Kościuszki 69A, Pana Czesława Kowalskiego zam. w Gliwicach, ul. Niedbalskiego 9/4, Pana Jana Noga zam. w Świętochłowicach, ul. Komandra 42 dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części (28 KB)

  Uchw. NR XIV-86-2003 w sprawie rozpatrzenia zarzutu mieszkańców ulicy Nowowiejskiej w Piotrkowie Tryb. dotyczącego projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Moszczenica. (29 KB)

  Uchw. NR XIV-87-2003 w sprawie rozpatrzenia zarzutu p. Grzegorza Knapik i p. Eugeniusza Styś dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Moszczenica (35 KB)

  UCHWAŁA NR XIV/88/2003 z dnia 15 października 2003 roku (76 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003

  Uchw. NR XIV- 89-2003 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych stanowiących mienie komunalne gminy, położonych w Moszczenicy. (22 KB)

  Uchw. NR XIV- 90-2003 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej działki położonej w Srocku Rządowym, stanowiącej mienie komunalne gminy. (22 KB)

  UCHWAŁA NR XIV/91/2003 z dnia 15 października 2003 roku (116 KB) w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Województwem Łódzkim dotyczącego współfinansowania inwestycji pod nazwą: "Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego - drogi numer 716 na odcinku od km 26+058 do km 38+376

  UCHWAŁA NR XIV/ 92 /2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 15 października 2003 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do nabycia w skład mienia komunalnego działek gruntu z przeznaczeniem na przedłużenie ulicy Miłej w Jarostach. (21 KB)

  UCHWAŁA NR XIV/ 93 /2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 15 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim (22 KB)

  stawierdzona niewazność części uchwały

  UCHWAŁA NR XIV/ 94 /2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 15 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. (22 KB)

  stawierdzona niewazność części uchwały

  UCHWAŁA NR XV/95/2003 z dnia 24 października 2003 roku (137 KB) w sprawie zaciągnięcia pozyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  UCHWAŁA NR XVI/96/2003 z dnia 26 listopada 2003 roku (177 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003

  UCHWAŁA NR XVI/97/2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na 2004 rok (22 KB)

  uchylona uchwałą NR XXX/170/2004 z dnia 24.11.2004 roku

  UCHWAŁA NR XVI/ 98 /2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. (25 KB)

  starcaiła moc na podstawie uchwały NR XXX/182/2004 z dnia 17.12.2004 roku

  UCHWAŁA NR XVI/99/2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (23 KB) i w podatku od posiadanych psów.

  stracila moc na podstawie uchwały NR XXX/169/2004 z dnia 24.11.2004 roku

  UCHWAŁA NR XVI/ 100 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie zwolnień w podatku rolnym. (21 KB)

  UCHWAŁA NR XVI/ 101/2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Moszczenica (21 KB)

  straciła moc na podstawie uchwały NR XXX/181/2004 z dnia 24.11.2004 roku

  UCHWAŁA NR XVII/ 102/2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 05 grudnia 2003 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. (22 KB)

  Uchwała Nr XVIII/103/2003 (289 KB)

  UCHWAŁA NR XVIII/104/2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. (22 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/105/2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych we wsiach Gajkowice, Gościmowice I, Gościmowice II z przeznaczeniem pod drogę (21 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/106/2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy. (20 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/ 107/2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym z nimi postępowaniu oraz zmiany uchwały Nr XLII/11/98. (28 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/108/2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2004 roku. (22 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/ 109 /2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2004 roku. (22 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/ 110 /2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na I półrocze 2004 roku. (33 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/111/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2003 roku (156 KB) w sprawie zmian budzetu gminy na rok 2003

  Uchw. NR XIX-112-2003 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004. (28 KB)

  Uchw. NR XX-113-2004 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004. (22 KB)

  straciła moc na podstawie uchwały NR XXXII/190/2004 z dnia 30.12.2004 roku

  Uchw. NR XX/114/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 lutego 2004 roku (81 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004

  Uchw. NR XX/115/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 lutego 2004 roku (130 KB) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego, inwestycjnego, preferencyjnego kredytu z doplata odsetek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  Uchwała NR XX-116-2004 w sprawie nadania statutu Publicznemu Gimnazjum w Srocku. (188 KB)

  Uchw. NR XX-117-2004 w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Srocku. (21 KB)

  Uchw. NR XX-118-2004 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej (31 KB)

  Uchw. NR XXI/119/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2004 roku (116 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004

  UCHWAŁA NR XXI/ 120/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Srocku. (25 KB)

  UCHWAŁA NR XXI/121/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego (26 KB)

  UCHWAŁA NR XXI/ 122 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej położonej w Rakowie Dużym, stanowiącej mienie komunalne gminy. (22 KB)

  UCHWAŁA Nr XXI/123/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych mających wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego. (21 KB)

  Uchwała NR XXI/124/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2004 roku (133 KB) w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały NR LV/315/2002 Rady Gminy Moszczenica z dnia 09 października 2002 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wyplacania

  UCHWAŁA NR XXI/ 125 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych działki gruntu położonej w Moszczenicy. (20 KB)

  UCHWAŁA NR XXI/126/2004z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Moszczenica (61 KB)

  straciła moc na podstawie uchwały NR XXX/179/2004 z dnia 24.11.2004 roku

  UCHWAŁA NR XXI/127/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy dla przedsiębiorców (58 KB)

  stwierdzono niewazność uchwały przez Kolegium RIO w Łodzi

  UCHWAŁA NR XXI/128/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmiany treści załącznika nr 3 do Uchwały Nr XLII/10/98 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 1998 roku. (61 KB)

  UCHWAŁA NR XXII/129/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. (22 KB)

  Uchwała NR XXII/130/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2004 roku (89 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004

  UCHWAŁA NR XXII/131/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy (23 KB)

  UCHWAŁA NR XXII/132/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy (29 KB)

  UCHWAŁA NR XXII/ 133 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe i ustalenia ich wysokości (23 KB)

  stracila moc na podstawie uchwały NR XXX/173/2004 z dnia 24.11.2004 roku

  UCHWAŁA NR XXII/ 134/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (23 KB)

  UCHWAŁA NR XXIII/ 135 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Moszczenica z Organizacjami Pozarządowymi w 2004 roku (27 KB)

  straciła moc na podstawie uchwały NR XXX/179/2004 z dnia 24.11.2004 roku

  UCHWAŁA NR XXIII/ 136 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska (35 KB)

  UCHWAŁA NR XXIII/ 137/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Baby. (21 KB)

  Uchw. NR XXIV/138/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2004 roku (117 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004

  UCHWAŁA NR XXIV/139/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych stanowiących mienie komunalne gminy, położonych w Moszczenicy (23 KB)

  UCHWAŁA NR XXIV/140/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części południowej Gminy Moszczenica. (21 KB)

  UCHWAŁA NR XXIV/141/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy za II półrocze 2004 roku. (22 KB)

  UCHWAŁA NR XXIV/142/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na II półrocze 2004 roku. (35 KB)

  UCHWAŁA NR XXIV/143/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2004 roku. (22 KB)

  UCHWAŁA NR XXV/ 144 /2004RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy. (24 KB)

  UCHWAŁA NR XXV/145/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 11 sierpnia 2004r.w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 . (22 KB)

  Uchwała NR XXV/146/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 sierpnia 2004 roku (23 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach

  UCHWAŁA NR XXV/147/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie wyboru banku na bankową obsługę budżetu gminy (22 KB)

  UCHWAŁA NR XXV/ 148 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Srocku (63 KB)

  UCHWAŁA NR XXV/ 149 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy (39 KB)

  straciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXIX/244/2005

  UCHWAŁA NR XXV/ 150 /2004 RADY GMINY W MOSZCZENICY z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola. (27 KB)

  UCHWAŁA NR XXVI/151/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 20 września 2004r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 . (23 KB)

  Uchwała Nr XXVI/152/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 września 2004 roku (23 KB) w sprawie zaciągnięcia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  UCHWAŁA NR XXVI/ 153 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 20 września 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Będków dotyczącego współfinansowania utrzymania filii Gminnego Przedszkola w Rzeczkowie (23 KB)

  UCHWAŁA NR XXVII/154/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 11 października 2004 roku (20 KB) w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moszczenica

  Uchwała NR XXVII/155/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 października 2004 roku (140 KB) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  Uchwała NR XXVII/156/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 października 2004 roku (125 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004

  UCHWAŁA NR XXVII/ 158 /2004 RADY GMINY MOSZCZENIC z dnia 11 października 2004 roku w sprawie uchylenia uchwały NR XLII/17/98 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 marca 1998 roku w sprawie wskazania banków prowadzących obsługę bankową Gminy Moszczenica (21 KB)

  UCHWAŁA NR XXVII/ 159 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 11 października 2004 roku w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części południowej Gminy Moszczenica. (22 KB)

  UCHWAŁA NR XXVIII/160/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 20 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy (21 KB)

  Uchwała NR XXIX/161/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 04 listopada 2004 roku (93 KB) w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2005 zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

  Uchwała NR XXIX/162/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 04 listopada 2004 roku (103 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004

  Uchwała NR XXIX/163/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 04 listopada 2004 roku (127 KB) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2004

  UCHWAŁA NR XXX/ 164 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy (21 KB)

  UCHWAŁA NR XXX/ 165 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy (24 KB)

  UCHWAŁA NR XXX/166/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (21 KB)

  UCHWAŁA NR XXX/ 167 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. (24 KB)

  stwierdzona niewazność uchwały przez Kolegium RIO w Łodzi

  UCHWAŁA Nr XXX/168/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadanych psów (22 KB)

  UCHWAŁA NR XXX/ 169 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i w podatku od posiadanych psów (23 KB)

  UCHWAŁA NR XXX/170/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/97/2003 (21 KB)

  UCHWAŁA NR XXX/171/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (29 KB)

  stwierdzo na niewazność uchwały przez Kolegium RIO w Łodzi

  UCHWAŁA NR XXX/172/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości (22 KB)

  UCHWAŁA NR XXX/173/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe i ustalenia ich wysokości. (23 KB)

  UCHWAŁA NR XXX/174/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Moszczenica (21 KB)

  UCHWAŁA NR XXX/175/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Moszczenica (21 KB)

  UCHWAŁA NR XXX/176/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu we wsi Moszczenica (21 KB)

  UCHWAŁA NR XXX/177/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu we wsi Wola Moszczenicka (21 KB)

  UCHWAŁA NR XXX/178/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu we wsi Srock Rządowy (21 KB)

  UCHWAŁA NR XXX/179/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Moszczenica z Organizacjami Pozarządowymi w 2005 roku (60 KB)

  Uchw. NR XXX/180/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2004 roku (117 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004

  UCHWAŁA NR XXX/181/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Moszczenica (22 KB)

  UCHWAŁA NR XXXI/182/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (30 KB)

  UCHWAŁA NR XXXI/183/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (38 KB)

  UCHWAŁA NR XXXII/184/2004 RADY GMINY MOSZCZENICY z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. (30 KB)

  UCHWAŁA NR XXXII/185/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2004 roku (134 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004

  UCHWAŁA NR XXXII/186/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2004 roku (111 KB) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2004

  UCHWAŁA NR XXXII/ 187 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/103/2003 (21 KB)

  stwierdzona niewazność uchwały przez Wojewodę Łodzkiego

  UCHWAŁA NR XXXII/ 188 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (28 KB)

  UCHWAŁA NR XXXII/ 189 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną (20 KB)

  UCHWAŁA NR XXXII/ 190 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 (23 KB)

  UCHWAŁA NR XXXII/ 191 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2005 roku (22 KB)

  UCHWAŁA NR XXXII/ 192 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na I półrocze 2005 roku (34 KB)

  UCHWAŁA NR XXXII/ 193 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2005 roku (23 KB)

  Plik [3299] - Brak opisu (22 KB)

  UCHWAŁA NR XXXIII/195/2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 09 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami (23 KB)

  UCHWAŁA NR XXXIII/ 196 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 09 marca 2005 roku w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego gruntów położonych w Raciborowicach z przeznaczeniem pod drogę (21 KB)

  UCHWAŁA NR XXXIII/ 197 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA (21 KB) z dnia 09 marca 2005 roku w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego od Agencji Nieruchomości Rolnych działki gruntu położonej w Moszczenicy

  UCHWAŁA NR XXXIII/ 198 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA (21 KB) z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego od Agencji Nieruchomości Rolnych działek gruntu położonych w Gościmowicach I

  UCHWAŁA NR XXXIII/ 199 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 09 marca 2005 roku w sprawie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania gruntów z Piotrkowską Spółdzielnią Mieszkaniową (21 KB)

  UCHWAŁA NR XXXIII/200/2005 RADY GMINY MOSZCZENICA (22 KB) z dnia 09 marca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/175/2004

  UCHWAŁA NR XXXIII/201/2005 RADY GMINY MOSZCZENICA (22 KB) z dnia 09 marca 2005 roku w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części południowej Gminy Moszczenica

  UCHWAŁA NR XXXIV/ 202 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA (50 KB) z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moszczenica

  UCHWAŁA NR XXXIV/ 203 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA (22 KB) z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu we wsi Wola Moszczenicka

  UCHWAŁA NR XXXIV/ 205 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA (24 KB) z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

  UCHWAŁA NR XXXIV/ 206 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98 (22 KB)

  UCHWAŁA NR XXXIV/ 207 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego gruntów położonych w Raciborowicach z przeznaczeniem pod drogę (21 KB)

  UCHWAŁA NR XXXIV/208/2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie odwołania członka Rady Społecznej (21 KB)

  UCHWAŁA NR XXXIV/209/2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie powołania członka Rady Społecznej (21 KB)

  UCHWAŁA NR XXXV/ 211 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2004 (23 KB)

  UCHWAŁA NR XXXV/212/2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 (22 KB)

  UCHWAŁA NR XXXV/ 213 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 27 kwietnia 2005 roku (87 KB) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli, a także regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania.

  UCHWAŁA NR XXXV/ 214/2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 27 kwietnia 2005 roku (22 KB) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zamiany nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Moszczenica

  UCHWAŁA NR XXXVI/ 215 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 15 czerwca 2005 roku (31 KB) w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny wyrobów medycznych oraz ich przeznaczenia i standardu

  UCHWAŁA NR XXXVI/216/2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 15 czerwca 2005r. (23 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005

  Uchwała Nr XXXVI/217/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 czerwca 2005 roku (22 KB) w sprawienzaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  Uchwała NR XXXVI- 218-2005 (45 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moszczenica.

  Uchwała NR XXXVI- 219-2005 (62 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki położonej na terenie miejscowości Moszczenica przy ulicach Kosowskiej i Spacerowej.

  Uchwała NR XXXVI- 220-2005 (21 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Moszczenica.

  Uchwała NR XXXVI-221-2005 (20 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Aglomeracji Moszczenica

  Uchwała NR XXXVI-222-2005 (21 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica

  Uchwała NR XXXVI-223-2005 (21 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu naniesień budowlanych stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica

  Uchwała NR XXXVI-224-2005 (22 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2005 roku.

  Uchwała NR XXXVI-225-2005 (33 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na II półrocze 2005 roku.

  Uchwała NR XXXVI-226-2005 (22 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2005 roku.

  Uchwała Nr XXXVII/227/2005 (22 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 sierpnia 2005 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005

  Uchwała Nr XXXVII/228/2005 (92 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 sierpnia 2005 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

  Uchwała Nr XXXVII/229/2005 (28 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 sierpnia 2005 w sprawie planu sieci oraz zmiany obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Moszczenica

  Uchwała Nr XXXVII/230/2005 (144 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 sierpnia 2005 w sprawie nabycia w skład mienia gruntów położonych w Moszczenicy z przeznaczeniem pod drogę i parking

  Uchwała Nr XXXVII/231/2005 (353 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 sierpnia 2005 w sprawie nabycia w skład mienia gruntów położonych w Białkowicach z przeznaczeniem pod drogę

  Uchwała Nr XXXVII/232/2005 (153 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 sierpnia 2005 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Województwem Łódzkim

  Uchwała XXXVII/233/2005 (305 KB)Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 sierpnia 2005 w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Moszczenica dotyczącej drogi gminnej 20 DGD w Jarostach

  Uchwała NR XXXVIII/234/2005 (41 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005.

  Uchwała NR XXXVIII/236/2005 (4 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 września 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach.

  Uchwała Nr XXXVII/237/2005 (23 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 września 2005 w sprawie zmiany ustawy w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moszczenica

  Uchwała NR XXXIX/239/2005 (23 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/48/2003

  Uchwała NR XXXIX/240/2005 (40 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

  Uchwała NR XXXIX/241/2005 (22 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie przedłużenia czasu trwania taryf na wodę i ścieki

  Uchwała NR XXXIX/242/2005 (22 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

  Uchwała NR XXXIX/243/2005 (27 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie ustalania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

  Uchwała NR XXXIX/244/2005 (24 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/149/2004

  Uchwała NR XXXIX/245/2005 (50 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

  Uchwała NR XXXIX/246/2005 (36 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2006 zadania inwestycyjnego z dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

  Uchwała Nr XL/248/2005 (22 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/235/2005 

  Uchwała Nr XL/249/2005 (33 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych toważyszących projektowi budżetu gminy Moszczenica.

  Uchwała Nr XL/250/2005 (49 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

  Uchwała Nr XL/251/2005 (27 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadanych psów.

  Uchwała Nr XL/252/2005 (30 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i w podatku od posiadanych psów.

  Uchwała Nr XL/253/2005 (23 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku rolnym.

  Uchwała Nr XL/254/2005 (28 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

  Uchwała Nr XL/255/2005 (61 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i nadania jej statutu.

  Uchwała Nr XL/256/2005 (58 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury im. Jana Justyny w Moszczenicy i nadania jej statutu.

  Uchwała Nr XL/257/2005 (73 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Moszczenica z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 roku.

  Uchwała Nr XL/258/2005 (23 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej naniesień budowlanych stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica.

  Uchwała Nr XL/259/2005 (22 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie zaopiniowania Planu Aglomeracji Piotrków Trybunalski.

  Uchwała Nr XLI/260/2005 (24 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005.

  Uchwała Nr XLI/262/2005 (30 KB) Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 28 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006.

  Uchwała Nr XLI/263/2005 (40 KB) Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 28 grudnia w sprawie zatwierdzenia planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2006 roku.

  Uchwała Nr XLI/264/2005 (47 KB) Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 28 grudnia w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji na I półrocze 2006 roku.

  Uchwała Nr XLI/265/2005 (42 KB) Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 28 grudnia w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2006 roku.

  Dodany 2003-06-23 09:33:18 przez Operator Treści         Wyświetlony: 6296
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2007-01-03 08:59:38               Historia zmian [207]
  Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 26 października 2006 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Uchwała Nr XLVIII/313/2006 (22 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie uzgodnienia projektu rozzporzadzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki.
  2. Uchwała Nr XLVIII/314/2006 (37 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnemu Zespołowi Ochrony Zdrowia w Moszczenicy majątku stanowiącego własność Gminy Moszczenica w nieodpłatne użytkowanie.
  3. Uchwała Nr XLVIII/315/2006 (23 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Raków.
  4. Uchwała Nr XLVIII/316/2006 (27 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Srock Rządowy.
  5. Uchwała Nr XLVIII/317/2006 (27 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego gruntów położonych w Babach.
  6. Uchwała Nr XLVIII/318/2006 (27 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego gruntów położonych w Jarostach.
  7. Uchwała Nr XLVIII/319/2006 (27 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego gruntów położonych w Woli Moszczenickiej.
  8. Uchwała Nr XLVIII/320/2006 (36 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98
   
  Dodany 2006-11-29 09:34:23 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3875
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2006-11-29 10:28:10               Historia zmian [4]
  Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 27 września 2006 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Uchwała Nr XLVII/311/2006 (24 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi pozbawionej kategorii drogi powiatowej.
   
  Dodany 2006-11-29 09:19:50 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3898
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2006-11-29 09:31:02               Historia zmian [2]
  Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 31 sierpnia 2006 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Uchwała Nr XLVI/305/2006 (66 KB) - w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.
  2. Uchwała Nr XLVI/306/2006 (99 KB) - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Srocku, obręb geodezyjny Srock Rządowy, gmina Moszczenica z przeznaczeniem pod usługi gastronomiczno-hotelowe.
  3. Uchwała Nr XLVI/307/2006 (68 KB) - w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Baby.
  4. Uchwała Nr XLVI/308/2006 (69 KB) - w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Kiełczówka i Gościmowice I.
  5. Uchwała Nr XLVI/309/2006 (70 KB) - w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielaniapomocy materialnej ocharakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Moszczenica.
   
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2006-09-06 10:14:43 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3984
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2006-09-06 10:14:43               Historia zmian
  Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 28 czerwca 2006 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Uchwała XLV/293/2006 (68 KB) w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Moszczenicy
  2. Uchwała XLV/294/2006 (96 KB) w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Srocku, obręb geodezyjny Srock Rządowy, gmina Moszczenica, z przeznaczeniem pod usługi hotelarsko -  gastronomiczne
  3. Uchwała XLV/295/2006 (139 KB) w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o. o. w Moszczenicy
  4. Uchwała XLV/296/2006 (149 KB) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Moszczenica
  5. Uchwała XLV/297/2006 (71 KB) w sprawie nabycia w skład miienia komunalnego gruntów położonych w obrębach geodezyjnych: Białkowice, Pomyków i Moszczenica z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej
  6. Uchwała XLV/298/2006 (69 KB) w sprawie nabycia w skład miienia komunalnego gruntów położonych w Kiełczówce z przeznaczeniem pod drogę
  7. Uchwała XLV/299/2006 (70 KB) w sprawie nabycia w skład miienia komunalnego gruntów położonych w Moszczenicy 
  8. Uchwała XLV/300/2006 (80 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2006 roku
  9. Uchwała XLV/301/2006 (85 KB) w sprawie przyjęcia plnów pracy stałych komisji na II półrocze 2006 roku
  10. Uchwała XLV/302/2006 (69 KB) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2006 roku

   
  Dodany 2006-07-21 11:22:22 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4069
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2006-07-21 11:34:34               Historia zmian [1]
  Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2006 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Uchwała NR XLIII/278/2006 (70 KB) w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
  2. Uchwała NR XLIII/280/2006 (65 KB) w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia porozumienia komunalnego z Wojwództwem Łódzkim.
  3. Uchwała NR XLIII/281/2006 (70 KB) w sprawie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania gruntów z Piotrkowską Spółdzielnią Mieszkaniową.
  4. Uchwała NR XLIII/282/2006 (74 KB) w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowych nazw miejscowości.
  5. Uchwała NR XLIII/283/2006 (103 KB) w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części południowej gminy Moszczenica.
  6. Uchwała NR XLIII/284/2006 (86 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98.
  7. Uchwała NR XLIII/285/2006 (69 KB) w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia Podolin z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.
  8. Uchwała NR XLIII/286/2006 (68 KB) w sprawie w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Raciborowice z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.
  9. Uchwała NR XLIII/287/2006 (142 KB) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moszczenica.

  Dodany 2006-05-19 12:08:20 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4052
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2006-05-19 12:58:50               Historia zmian [1]
  Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 13 marca 2006 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Uchwała NR XLII/266/2006 (24 KB) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2005.

  Załączniki (pdf):

  1. Uchwała NR XLII/267/2006 (29 KB) zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006.
  2. Uchwała NR XLII/268/2006 (56 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok.
  3. Uchwała NR XLII/269/2006 (272 KB) w sprawie wprowadzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
  4. Uchwała NR XLII/270/2006 (25 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
  5. Uchwała NR XLII/271/2006 (106 KB) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli, a także regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania.
  6. Uchwała NR XLII/272/2006 (25 KB) w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji w miejscowościach Stara Gazomia i Nowa Gazomia.
  7. Uchwała NR XLII/273/2006 (28 KB) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moszczenica
  8. Uchwała NR XLII/274/2006 (85 KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, położonego we wsi Srock, obręb geodezyjny Srock Rządowy, gmina Moszczenica, z przeznaczeniem pod usługi gastronomiczno – hotelowe.
  9. Uchwała NR XLII/275/2006 (117 KB) w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy
  10. Uchwała NR XLII/276/2006 (22 KB) w sprawie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania gruntów
  11. Uchwała NR XLII/277/2006 (22 KB) w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego gruntów położonych w Michałowie z przeznaczeniem pod drogę.
  Dodany 2006-03-23 10:30:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4153
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2006-04-05 14:28:55               Historia zmian [4]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4005446 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij