Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta / 2012 rok
  Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2012 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr 1/2012 (10121 KB) w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2012 przez jednostki organizacyjne.
  2. Zarządzenie Nr 2/2012 (35 KB) w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2012 przez samorządowe instytucje kultury.
  3. Zarządzenie Nr 3/2012 (264 KB) w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2012 roku.
  4. Zarządzenie Nr 4/2012 (42 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Zarządzenie Nr 5/2012 (31 KB) w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
  6. Zarządzenie Nr 6/2012 (110 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2012.
  7. Zarządzenie Nr 7/2012 (44 KB) w sprawie ustalenia wykazu lokalizacji słupów ogłoszeniowych i opłat za umieszczanie plakatów i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych usytułowanych na terenie Gminy Moszczenica.
  8. Zarządzenie Nr 8/2012 (467 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  9. Zarządzenie Nr 9/2012 (67 KB) w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  10. Zarządzenie Nr 10/2012 (52 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/81/2011 w sprawie powołania Zespołu do spraw Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  11. Zarządzenie Nr 11/2012 (32 KB) w sprawie zmiany ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdów służbowych Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  12. Zarządzenie Nr 12/2012 (82 KB) w sprawie zniany Zarządzenia Nr VI/63/2011 w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
  13. Zarządzenie Nr 13/2012 (70 KB) w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  14. Zarządzenie Nr 14/2012 (134 KB) w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej ds. najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica i wprowadzeniu regulaminu dokonywania przetargu na najem i dzirżawę tych niewuchomości.
  15. Zarządzenie Nr 15/2012 (35 KB) w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego, Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego oraz Kodeksu Etyki.
  16. Zarządzenie Nr 16/2012 (358 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  17. Zarządzenie Nr 17/2012 (363 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  18. Zarządzenie Nr 18/2012 (49 KB) zmieniające Zarządzenie Nr VI/64/2011 w sprawie powierzenia obowiązków w zakresieochrony danych osobowych.
  19. Zarządzenie Nr 19/2012 (226 KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
  20. Zarządzenie Nr 20/2012 (40 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica w 2012 roku
  21. Zarządzenie Nr 21/2012 (68 KB) w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  22. Zarządzenie Nr 22/2012 (776 KB) w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  23. Zarządzenie Nr 23/2012 (56 KB) w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia.
  24. Zarządzenie Nr 24/2012 (53 KB) w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Moszczenica.
  25. Zarządzenie Nr 25/2012 (370 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  26. Zarządzenie Nr 26/2012 (87 KB) w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
  27. Zarządzenie Nr 27/2012 (58 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/240/2009 w sprawie nadania regulaminu okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Moszczenicy .
  28. Zarządzenie Nr 28/2012 (102 KB) w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres 3 lat i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moszczenica , położonej w miejscowości Moszczenica przy ul. Piotrkowskiej.
  29. Zarządzenie Nr 29/2012 (40 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  30. Zarządzenie Nr 30/2012 (52 KB) w sprawie wyboru oferty w w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
  31. Zarządzenie Nr 31/2012 (44 KB) w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską ujemnych skutków przezimowania i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie gminy Moszczenica. 
  32. Zarządzenie Nr 32/2012 (41 KB) w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród dla zawodników i trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe.
  33. Zarządzenie Nr 33/2012 (804 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  34. Zarządzenie Nr 34/2012 (30 KB) w sprawie zmiany ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdów służbowych Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  35. Zarządzenie Nr 35/2012 (30 KB) w sprawie zmiany ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdów służbowych Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  36. Zarządzenie Nr 36/2012 (44 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/46/2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  37. Zarządzenie Nr 37/2012 (145 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2012 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 marca 2012 roku.
  38. Zarządzenie Nr 38/2012 (28 KB) w sprawie powołania Komisji ds. inwentaryzacji mienia komunalnego w postaci ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Babach.
  39. Zarządzenie Nr 39/2012 (45 KB) w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/46/2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  40. Zarządzenie Nr 40/2012 (338 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  41. Zarządzenie Nr 41/2012 (46 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2012 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej ds. najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Moszczenica i wprowadzeniu regulaminu dokonywania przetargów na najem i dzierżawę tych nieruchomości. 
  42. Zarządzenie Nr 42/2012 (29 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
  43. Zarządzenie Nr 43/2012 (76 KB) w sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektu ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piotrkowskiego.
  44. Zarządzenie Nr 44/2012 (253 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  45. Zarządzenie Nr 45/2012 (427 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  46. Zarządzenie Nr 46/2012 (51 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoteminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica w 2012 roku.
  47. Zarządzenie Nr 47/2012 (449 KB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2012-2020.
  48. Zarządzenie Nr 48/2012 (30 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
  49. Zarządzenie Nr 49/2012 (1176 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  50. Zarządzenie Nr 50/2012 (70 KB) w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  51. Zarządzenie Nr 51/2012 (464 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy oraz częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2012 roku.
  52. Zarządzenie Nr 52/2012 (40 KB) w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy.
  53. Zarządzenie Nr 53/2012 (931 KB) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
  54. Zarządzenie Nr 54/2012 (27 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
  55. Zarządzenie Nr 55/2012 (893 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  56. Zarządzenie Nr 56/2012 (26 KB) w sprawie odwołania Dyrektora GZOZ w Moszczenicy.
  57. Zarządzenie Nr 57/2012 (33 KB) w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora GZOZ w Moszczenicy.
  58. Zarządzenie Nr 58/2012 (28 KB) w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 57/2012 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora GZOZ w Moszczenicy.
  59. Zarządzenie Nr 59/2012 (31 KB) w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora GZOZ w Moszczenicy.
  60. Zarządzenie Nr 60/2012 (799 KB) w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej orazustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowanego w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321, "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w Gminie Moszczenica do realizacji operacji pn. "Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa".
  61. Zarządzenie Nr 61/2012 (60 KB) zmieniające Zarządzenie Nr VI/149/08 z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  62. Zarządzenie Nr 62/2012 (36 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 3 lat.
  63. Zarządzenie Nr 63/2012 (87 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  64. Zarządzenie Nr 64/2012 (241 KB) w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej i nadania Regulaminu pracy Komisji.
  65. Zarządzenie Nr 65/2012 (331 KB) w sprawie wprowadzenia i stosowania Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.
  66. Zarządzenie Nr 66/2012 (44 KB) w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Zastępcy Dyrektora do spraw medycznych w GZOZ w Moszczenicy.
  67. Zarządzenie Nr 67/2012 (156 KB) w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2012 roku.
  68. Zarządzenie Nr 68/2012 (188 KB) w sprawie wprowadzenia protokołu zdawczo-odbiorczego i karty obiegowej dla pracowników Urzędu Gminy w Moszczenicy oraz zasad ich stosowania.
  69. Zarządzenie Nr 69/2012 (79 KB) w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z radiotelefonów do celów służbowych.
  70. Zarządzenie Nr 70/2012 (63 KB) w sprawie sporządzenia i przekazania skonsolidowanego bilansu za 2011 rok.
  71. Zarządzenie Nr 71/2012 (1781 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  72. Zarządzenie Nr 72/2012 (608 KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro netto w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  73. Zarządzenie Nr 73/2012 (107 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  74. Zarządzenie Nr 74/2012 (46 KB) zmieniające Zarządzenie Nr VI/149/08 z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  75. Zarządzenie Nr 75/2012 (34 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
  76. Zarządzenie Nr 76/2012 (30 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
  77. Zarządzenie Nr 77/2012 (151 KB) w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2012/2013.
  78. Zarządzenie Nr 78/2012 (42 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  79. Zarządzenie Nr 79/2012 (225 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  80. Zarządzenie Nr 80/2012 (25 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
  81. Zarządzenie Nr 81/2012 (111 KB)
   w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.
  82. Zarządzenie Nr 82/2012 (38 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  83. Zarządzenie Nr 83/2012 (50 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2012 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres do 3 lat.
  84. Zarządzenie Nr 84/2012 (193 KB) w sprawie ustalenia procedur wydawania decyzji administracyjnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  85. Zarządzenie Nr 85/2012 (336 KB) w sprawie zasad dostępu do informacji publicznej oraz zasad odpłatności za udostępnienie informacji publicznej.
  86. Zarządzenie Nr 86/2012 (176 KB) w sprawie określenia zasad publikowania informacji publicznej w BIP Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  87. Zarządzenie Nr 87/2012 (44 KB) w sprawie powołania komitetu ds. przygotowania uroczystości Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2012/2013 połączonej z oddaniem do użytku Gminno-Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy.
  88. Zarządzenie Nr 88/2012 (49 KB) zmieniające Zarządzenie NR VI/149/08 z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania obiegu i kontroli oraz przechowywania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  89. Zarządzenie Nr 89/2012 (60 KB) w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na Dyrektora GZOZ w Moszczenicy.
  90. Zarządzenie Nr 90/2012 (42 KB) w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  91. Zarządzenie Nr 91/2012 (771 KB) w sprawie zmien w budżecie Gminy.
  92. Zarządzenie Nr 92/2012 (30 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
  93. Zarządzenie Nr 93/2012 (52 KB) w sprawie bieżącej aktualizacji strony internetowej Gminy Moszczenica.
  94. Zarządzenie Nr 94/2012 (41 KB) w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków składanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013.
  95. Zarządzenie Nr 95/2012 (33 KB) w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  96. Zarządzenie Nr 96/2012 (68 KB) w sprawie powołania pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.
  97. Zarządzenie Nr 97/2012 (88 KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatków związanych z reprezentowaniem Gminy Moszczenica.
  98. Zarządzenie Nr 98/2012 (32 KB) w sprawie powołania komisji do przyjęcia na stan pozostałycgh środków trwałych wyposażenia Gminno-Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy.
  99. Zarządzenie Nr 99/2012 (32 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
  100. Zarządzenie Nr 100/2012 (305 KB) w sprawie zasad finansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Moszczenica do szkół lub ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
  101. Zarządzenie Nr 101/2012 (23 KB) w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jarostach.
  102. Zarządzenie Nr 102/2012 (90 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy. 
  103. Zarządzenie Nr 103/2012 (212 KB) w sprawiewprowadzenia Regulaminu korzystania z hali i siłowni dla Gminno-Szkolenj Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka przy ul. Spacerowej w Moszczenicy.
  104. Zarządzenie Nr 104/2012 (255 KB) w sprawiewprowadzenia Kart Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy.
  105. -
  106. Zarządzenie Nr 106/2012 (876 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2012 roku.
  107. Zarządzenie Nr 107/2012 (30 KB) w sprawierealizacji Uchwały Nr XXIV/224/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie przekazania Sołectwu Sierosław składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica do korzystania na cele statutowe.
  108. Zarządzenie Nr 108/2012 (539 KB) w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2012-2020.
  109. Zarządzenie Nr 109/2012 (106 KB) w sprawiepowołania organizacji oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
  110. Zarządzenie Nr 110/2012 (382 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  111. Zarządzenie Nr 111/2012 (302 KB) w spraiwe wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  112. Zarządzenie Nr 112/2012 (185 KB) w spraiwe wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  113. Zarządzenie Nr 113/2012 (46 KB) w spraiwe uchylenia Zarządzenia Nr 9/2012 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  114. Zarządzenie Nr 114/2012 (102 KB) w spraiwe zmiany Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy.
  115. Zarządzenie Nr 115/2012 (774 KB) w spraiwe zmian w budżecie gminy.
  116. Zarządzenie Nr 116/2012 (32 KB) w spraiwe zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego GZOZ w Moszczenicy.
  117. Zarządzenie Nr 117/2012 (300 KB) w spraiwe opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2013 rok.
  118. Zarządzenie Nr 118/2012 (66 KB) w spraiwe trybu prac i opracowania materiałów dotyczących dporządzania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica.
  119. Zarządzenie Nr 119/2012 (73 KB) w sprawie ustalenia stawek czynszu od wydzierżawionych gruntów stanowiących własność Gminy Moszczenica.
  120. Zarządzenie Nr 120/2012 (96 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2012 w sprawie nadania regulaminu Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  121. Zarządzenie Nr 121/2012 (49 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/40/2011 w sprawie wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  122. Zarządzenie Nr 122/2012 (28 KB) w sprawie zmiany w stałej komisji przetargowej.
  123. Zarządzenie Nr 123/2012 (29 KB) w sprawie powołania składy Komisji Odbiorowej.
  124. Zarządzenie Nr 124/2012 (35 KB) w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej działki gruntu położonej w Moszczenicy.
  125. Zarządzenie Nr 125/2012 (411 KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  126. Zarządzenie Nr 126/2012 (25 KB) w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Moszczenicy.
  127. Zarządzenie Nr 127/2012 (28 KB) w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej Gimnazjum w Moszczenicy.
  128. Zarządzenie Nr 128/2012 (26 KB) w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Rękoraju.
  129. Zarządzenie Nr 129/2012 (123 KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego przy Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy.
  130. Zarządzenie Nr 130/2012 (49 KB) w sprawie zmiany w składzie Gminnego Zespołu  Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy.
  131. Zarządzenie Nr 131/2012 (44 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzedu Gminy w Moszczenicy.
  132. Zarządzenie Nr 132/2012 (47 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
  133. Zarządzenie Nr 133/2012 (596 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  134. Zarządzenie Nr 134/2012 (32 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
  135. Zarządzenie Nr 135/2012 (30 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
  136. Zarządzenie Nr 136/2012 (65 KB) w sprawie wprowadzenia wspólnego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników i osób uprawnionych Urzędu Gminy w Moszczenicy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy.
  137. Zarządzenie Nr 137/2012 (48 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 125/2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  138. Zarządzenie Nr 138/2012 (1893 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  139. Zarządzenie Nr 139/2012 (32 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
  140. Zarządzenie Nr 140/2012 (30 KB) w sprawie powołania składu Komisji do odbioru Inwestycji.
  141. Zarządzenie Nr 141/2012 (44 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
  142. Zarządzenie Nr 142/2012 (38 KB) w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej.
  143. Zarządzenie Nr 143/2012 (45 KB) w sprawie powołania stałego zespołu spisowego.
  144. Zarządzenie Nr 144/2012 (200 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  145. Zarządzenie Nr 147/2012 (26 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
  146. Zarządzenie Nr 149/2012 (30 KB) w sprawie powołania składu Komisjido odbioru inwestycji.
  147. Zarządzenie Nr 150/2012 (26 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdów służbowych Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  148. Zarządzenie Nr 151/2012 (27 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdów służbowych Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  149. Zarządzenie Nr 152/2012 (34 KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Moszczenica w 2013 roku.
  150. Zarządzenie Nr 153/2012 (75 KB) w sprawie dokumentacji przyjętych zasad wyodrębniania ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont w Urzędzie Gminy Moszczenica dla projektu eLEADER.
  151. Zarządzenie Nr 155/2012 (61 KB) w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Moszczenica w 2013 roku.
  152. Zarządzenie Nr 156/2012 (1099 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  153. Zarządzenie Nr 157/2012 (48 KB) w sprawie powołania komisji do niszczenia dokumentacji aplikacyjnych złożonych podczas naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  154. Zarządzenie Nr 158/2012 (2451 KB) w sprawie zmian do projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2013 oraz WPF na lata 2013-2023.
  155. Zarządzenie Nr 159/2012 (27 KB) w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdów służbowych Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  156. Zarządzenie Nr 160/2012 (311 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  157. Zarządzenie Nr 161/2012 (32 KB) w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.
  158. Zarządzenie Nr 162/2012 (35 KB) w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Moszczenica w 2013 roku.
  159. Zarządzenie Nr 163/2012 (72 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/135/2011 w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  160. Zarządzenie Nr 164/2012 (1602 KB) w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2013 oraz WPF na lata 2013-2023.
  161. Zarządzenie Nr 165/2012 (37 KB) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.
  162. Zarządzenie Nr 166/2012 (2060 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  163. Zarządzenie Nr 167/2012 (37 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/163/2011 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej.
  164. Zarządzenie Nr 168/2012 (37 KB) w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
  165. Zarządzenie Nr 169/2012 (100 KB) zmieniające Zarządzenie Nr 90/2012 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  Dodany 2012-02-22 09:43:13 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3038
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-04 11:01:54               Historia zmian [14]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3892016 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij