Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta / 2002-2006 rok
  Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica z 2006 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie 209/2006 (39 KB) - w sprawie ustalenia stałych zaliczek dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica.
  2. Zarządzenie 211/2006 (31 KB) - w sprawie lokowania wolnych środków.
  3. Zarządzenie 212/2006 (32 KB) - w sprawie lokowania wolnych środków.
  4. Zarządzenie 213/2006 (50 KB) - w sprawie ustalenia układu wykonawczego budzetu gminy na rok 2006.
  1. Zarządzenie 214/2006 (185 KB) - w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  2. Zarządzenie 215/2006 (114 KB) - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Zarządzenie 216/2006 (164 KB) - w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury im. Jana Justyny w Moszczenicy.
  4. Zarządzenie 217/2006 (222 KB) - w sprawie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Zarządzenie 218/2006 (135 KB) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 158/2005.
  6. Zarządzenie 220/2006 (343 KB) - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
  7. Zarządzenie 221/2006 (915 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
  8. Zarządzenie 222/2006 (219 KB) - w sprawie ustalenia stałych zaliczek dla dyrektorów szkół z terenu Gminy Moszczenica.
  9. Zarządzenie 223/2006 (330 KB) - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
  10. Zarządzenie 224/2006 (199 KB) - w sprawie lokowania wolnych środków.
  11. Zarządzenie 225/2006 (198 KB) - w sprawie lokowania wolnych środków.
  12. Zarządzenie 227/2006 (345 KB) - w sprawie utworzenia wspólnego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników i osóbuprawnionych Urzędu Gminy w Moszczenic, Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy, Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy.
  13. Zarządzenie 228/2006 (662 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
  14. Zarządzenie 229/2006 (199 KB) - w sprawie lokownia wolnych środków.
  15. Zarządzenie 230/2006 (189 KB) - w sprawie lokowania wolnych środków.
  16. Zarządzenie 231/2006 (380 KB) - w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy.
  17. Zarządzenie 232/2006 (367 KB) - w sprawie zmian w budzecie gminy.
  18. Zarządzenie 233/2006 (321 KB) - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
  19. Zarządzenie 234/2006 (314 KB) - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
  20. Zarządzenie 235/2006 (221 KB) - w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  21. Zarządzenie 236/2006 (344 KB) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 158/2005.
  22. Zarządzenie 237/2006 (222 KB) - w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  23. Zarządzenie 238/2006 (227 KB) - w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  24. Zarządzenie 239/2006 (202 KB) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 237/2006.
  25. Zarządzenie 240/2006 (733 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
  26. Zarządzenie 240/1/2006 (341 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
  27. Zarządzenie 241/2006 (195 KB) - w sprawie lokowania wolnych środków.
  28. Zarządzenie 242/2006 (368 KB) - w sprawie powołania składu Gminnej Komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską żywiołową i opiniowania wniosków kredytowych przeznaczonych na likwidację skutków tych klęsk.
  29. Zarządzenie 243/2006 (325 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
  30. Zarządzenie 244/2006 (245 KB) - w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  31. Zarządzenie 245/2006 (309 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
  32. Zarządzenie 246/2006 (369 KB) - w sprawie w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy.
  33. Zarządzenie 247/2006 (172 KB) - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  34. Zarządzenie 248/2006 (495 KB) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  35. Zarządzenie 249/2006 (235 KB) - w sprawie zminay Zarządzenia Nr 248/2006.
  36. Zarządzenie 250/2006 (596 KB) - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
  37. Zarządzenie 251/2006 (664 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
  38. Zarządzenie 252/2006 (237 KB) - w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  39. Zarządzenie 253/2006 (235 KB) - w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  40. Zarządzenie 254/2006 (313 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
  41. Zarządzenie 255/2006 (245 KB) - w sprawie wypłaty nagród o charakterze szczególnym.
  42. Zarządzenie 256/2006 (201 KB) - w sprawie lokowania wolnych środków.
  43. Zarządzenie 257/2006 (158 KB) - w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosowie.
  44. Zarządzenie 258/2006 (260 KB) - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy.
  45. Zarządzenie Nr 260/2006 (69 KB) - w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym gminy.
  46. Zarządzenie Nr 267/2006 (31 KB) - w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Gminy Moszczenica oraz jednostek budżetowych.
  1. Zarządzenie Nr 276/2006 (23 KB) - w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu gminy na rok 2007.
  Dodany 2006-09-21 12:28:05 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3309
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2006-12-21 08:59:17               Historia zmian [25]
  Zarządzenia z lat 2002-2005Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica

  1. Zarządzenie nr 1 (355 KB) w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu gminy na rok 2003.
  2. Zarządzenie nr 2 (88 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  3. Zarządzenie nr 3 (15 KB) w sprawie odwołania Zastępcy Wójta.
  4. Zarządzenie nr 4 (14 KB) w sprawie powołania Zastępcy Wójta.
  5. Zarządzenie nr 5 (117 KB) w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, wporwadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji.
  6. Zarządzenie nr 6 (48 KB) w sprawie powołania stałej Komisji Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkół i Placówek Oświatowych na terenie Gminy Moszczenica.
  7. Zarządzenie nr 7 (16 KB) w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  8. Zarządzenie nr 8 (66 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  9. Zarządzenie nr 9 (26 KB) w sprawie ustalenia dopuszczalnego zapasu gotówki w kasie.
  10. Zarządzenie nr 10 (22 KB) w sprawie ustalenia stałych zaliczek dla pracowników Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  11. Zarządzenie nr 11 (20 KB) w sprawie powołania składu Zespołu Spisowego w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  12. Zarządzenie nr 12 (121 KB) w sprawie zwołania zebrań wiejskich, wyznaczenia Przewodniczących zebrań dla wyborów organów sołectw Gminy Moszczenicy na kadencję 203-2006.
  13. Zarządzenie nr 13 (24 KB) w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.
  14. Zarządzenie nr 14 (348 KB) w sprawie ustalenia układuwykonawczego budżetu gminy na rok 2003.
  15. Zarządzenie nr 15 (186 KB) w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2003.
  16. Zarządzenie nr 16 (193 KB) w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów i materiałów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 27 października 2002 roku.
  17. Zarządzenie nr 17 (277 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  18. Zarządzenie nr 18_1 (215 KB)w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  19. Zarządzenie nr 19 (286 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  20. Zarządzenie nr 20 (163 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
  21. Zarządzenie nr 21 (262 KB) w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
  22. Zarządzenie nr 22 (156 KB) w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy.
  23. Zarządzenie nr 23 (137 KB) w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działąniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
  24. Zarządzenie nr 24 (378 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  25. Zarządzenie nr 25 (217 KB) w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania postępowań na zbycie nieruchomości stanowiącyhc mienie komunalne Gminy Moszczenica.
  26. Zarządzenie nr 26 (184 KB) w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.
  27. Zarządzenie nr 27 (553 KB) w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003r.
  28. BŁĄD: w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.
  29. Zarządzenie nr 29 (394 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  30. Zarządzenie nr 30 (314 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  31. Zarządzenie nr 31 (173 KB) w sprawie utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  32. Zarządzenie nr 32 (215 KB) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  33. Zarządzenie nr 33 (137 KB) w sprawie zmiany składu stałej Komisji Przetargowej.
  34. Zarządzenie nr 34 (204 KB) w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Moszczenicy.
  35. Zarządzenie nr 35 (28 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy
  36. Zarządzenie nr 36 (132 KB) w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na dyrektora gimnazjum oraz ustalenia regulaminu konkursu.
  37. Zarządzenie nr 37 (32 KB) w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowaną klęską żywiołową i opiniowania wniosków kredytowych przeznaczonych na likwidację skutków tych klęsk.
  38. Zarządzenie nr 38 (23 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  39. Zarządzenie nr 39 (24 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  40. Zarządzenie nr 40 (29 KB) w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu własności działki gruntu położonej w Moszczenicy.
  41. Zarządzenie nr 41 (20 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  42. Zarządzenie 42/2003 (35 KB) w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Srocku.
  43. Zarządzenie 43/2003 (43 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  44. Zarządzenie 44/2003 (129 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  45. Zarządzenie 45/2003 (47 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  46. Zarządzenie 46/2003 (46 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  47. Zarządzenie 47/2003 (46 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  48. Zarządzenie 48/2003 (43 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  49. Zarządzenie 49/2003 (46 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  50. Zarządzenie 50/2003 (42 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  51. Zarządzenie 51/2003 (40 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  52. Zarządzenie 52/2003 (117 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  53. Zarządzenie 53/2003 (66 KB) w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  54. Zarządzenie 54/2003 (38 KB) w sprawie zmian składu Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  55. Zarządzenie 55/2003 (37 KB) w sprawie zmian składu Zespołu Spisowego w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  56. Zarządzenie 56/2003 (59 KB) w sprawie zmiany składu Komisji Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkół i Placówek Oświatowych na terenie Gminy Moszczenica.
  57. Zarządzenie 57/2003 (63 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  58. Zarządzenie 58/2003 (67 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  59. Zarządzenie 59/2003 (111 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  60. Zarządzenie 60/2003 (53 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów i materiałów z referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 8 czerwca 2003 roku.
  61. Zarządzenie 61/2003 (45 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  62. Zarządzenie 62/2003 (46 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  63. Zarządzenie 63/2003 (41 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  64. Zarządzenie 64/2003 (128 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  65. Zarządzenie 65/2003 (45 KB) w sprawie zmian składu Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  66. Zarządzenie 66/2003 (46 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  67. Zarządzenie 67/2003 (65 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia 5/2002 Wójta Gminy Moszczenica.
  68. Zarządzenie 68/2003 (165 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  69. Zarządzenie 69/2003 (53 KB) w sprawie utworzenia Funduszu Nagród w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  70. Zarządzenie 70/2003 (46 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  71. Zarządzenie 71/2003 (45 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  72. Zarządzenie 72/2003 (49 KB) w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu gminy na rok 2004.
  73. Zarządzenie 73/2003 (47 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  74. Zarządzenie 74/2003 (114 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  75. Zarządzenie 75/2003 (55 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  76. Zarządzenie 76/2003 (182 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  77. Zarządzenie 77/2004 (648 KB) w sprawie Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  78. Zarządzenie 78/2004 (60 KB) w sprawie ustalenia dopuszczalnego zapasu gotówki w kasie.
  79. Zarządzenie 79/2004 (58 KB) w sprawie ustalenia stałych zaliczek dla pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników jednostek organizacyjnych.
  80. Zarządzenie 81/2004 (401 KB) w sprawie nadania Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych - Zasady i tryb postępowania w sprawie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  81. Zarządzenie 82/2004 (898 KB) w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004.
  82. Zarządzenie 83/2004 (395 KB) w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  83. Zarządzenie 84/2004 (87 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  84. Zarządzenie 85/2004 (50 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
  85. Zarządzenie 86/2004 (58 KB) w sprawie ustalenia dopuszczalnego zapasu gotówki w kasie.
  86. Zarządzenie 87/2004 (43 KB) w sprawie limitu znaków skarbowych.
  87. Zarządzenie 88/2004 (54 KB) w sprawie organizacji robót publicznych na terenie Gminy Moszczenica.
  88. Zarządzenie 89/2004 (84 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  89. Zarządzenie 90/2004 (1835 KB) w sprawie ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  90. Zarządzenie 91/2004 (75 KB) w sprawie ustalenia przebiegu czynności związanych z poborem opłaty targowej oraz sposobem i terminem jej rozliczania.
  91. Zarządzenie 92/2004 (305 KB) w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy.
  92. Zarządzenie 93/2004 (438 KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  93. Zarządzenie 94/2004 (494 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  94. Zarządzenie 95/2004 (50 KB) w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Moszczenica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  95. Zarządzenie NR 95 (21 KB)w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Moszczenica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  96. Zarządzenie 96/2004 (290 KB)w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.
  97. Zarządzenie 97/2004 (94 KB)w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  98. Zarządzenie 98/2004 (116 KB)w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania.
  99. Zarządzenie 99/2004 (65 KB)w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy.
  100. Zarządzenie 100/2004 (56 KB)w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół.
  101. Zarządzenie 101/2004 (139 KB)w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku.
  102. Zarządzenie 102/2004 (47 KB)w sprawie powołania skłóadu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  103. Zarządzenie 103/2004 (506 KB)w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  104. Zarządzenie 104/2004 (80 KB)w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2004.
  105. Zarządzenie 105/2004 (52 KB)w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  106. Zarządzenie 106/2004 (42 KB)w sprawie powołania Komisji do Odbioru Inwestycji.
  107. Zarządzenie 107/2004 (113 KB)w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  108. Zarządzenie 108/2004 (316 KB)w sprawie powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia postępowań konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół podstawowych gimnazjum i zespołu szkół.
  109. Zarządzenie 109/2004 (48 KB)w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  110. Zarządzenie 110/2004 (352 KB)w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
  111. Zarządzenie 111/2004 (58 KB)w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowych w dla przeprowadzenia postępowań konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół podstawowych gimnazjum i zespołu szkół.
  112. Zarządzenie nr 112/2004 (265 KB) w sprawie powołania stałej Komisji Konkursowej ds. Pożytku Publicznego i nadania jej regulaminu działania.
  113. Zarządzenie 113/2004 (124 KB)w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
  114. Zarządzenie 114/2004 (65 KB)w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowych w dla przeprowadzenia postępowań konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół podstawowych gimnazjum i zespołu szkół.
  115. Zarządzenie 115/2004 (184 KB)w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  116. Zarządzenie 116/2004 (118 KB) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  117. Zarządzenie 117/2004 (48 KB) w sprawie powołania komisji przetargowej.
  118. Zarządzenie 118/2004 (101 KB) w sprawie zmian w Budżecie Gminy.
  119. Zarządzenie 119/2004 (49 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów i materiałów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
  120. Zarządzenie 120/2004 (44 KB) w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  121. Zarządzenie 121/2004 (45 KB) w sprawie powołania składu Komisji ds. Rozwoju Lokalnego oraz Pełnomocnika ds. Rozwoju Lokalnego.
  122. Zarządzenie 122/2004 (524 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  123. Zarządzenie 123/2004 (88 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  124. Zarządzenie 124/2004 (46 KB) w sprawie powierzenia Stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Moszczenicy.
  125. Zarządzenie 125/2004 (49 KB) w sprawie powierzenia Stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Babach.
  126. Zarządzenie 126/2004 (47 KB) w sprawie powierzenia Stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gazomii.
  127. Zarządzenie 127/2004 (49 KB) w sprawie powierzenia Stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rękoraju.
  128. Zarządzenie 128/2004 (48 KB) w sprawie powierzenia Stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Srocku.
  129. Zarządzenie 129/2004 (60 KB) w sprawie powierzenia Stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Moszczenicy.
  130. Zarządzenie 130/2004 (60 KB) w sprawie powierzenia Stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosowie.
  131. Zarządzenie 131/2004 (176 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  132. Zarządzenie 132/2004 (64 KB) w sprawie powołania Komisji do Odbioru Inwestycji.
  133. Zarządzenie 133/2004 (63 KB) w sprawie powołania Komisji do Odbioru Inwestycji.
  134. Zarządzenie 134/2004 (189 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  135. Zarządzenie 135/2004 (93 KB) w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy.
  136. Zarządzenie 136/2004 (86 KB)w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy.
  137. Zarządzenie 137/2004 (55 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  138. Zarządzenie 138/2004 (59 KB) w sprawie powołania Komisji do Odbioru Inwestycji.
  139. Zarządzenie 139/2004 (106 KB) w sprawie zmiany zarządzenia Nr 135/2004.
  140. Zarządzenie 140/2004 (272 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  141. Zarządzenie 141/2004 (65 KB) w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  142. Zarządzenie 143/2004 (90 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 112/2004.
  143. Zarządzenie 144/2004 (58 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2004.
  144. Zarządzenie 145/2004 (140 KB) w sprawie odwołania Krzysztofa Migusa równoznacznego z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.
  145. Zarządzenie 146/2004 (249 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  146. Zarządzenie 147/2004 (122 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  147. Zarządzenie 148/2004 (68 KB) w sprawie powołania Zespołu Spisowego w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  148. Zarządzenie 149/2004 (155 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  149. Zarządzenie 151/2005 (55 KB) w sprawie ustalenia dopuszczalnego zapasu gotówki w kasie
  150. Zarządzenie 152/2005 (55 KB) w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
  151. Zarządzenie 155/2005 (73 KB) w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2005
  152. Zarządzenie 156/2005 (65 KB) w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy
  153. Zarządzenie 158/2005 (282 KB) w sprawie powołania komisji przetargowej
  154. Zarządzenie 159/2005 (71 KB) w sprawie zmiany zarządzenia 112/2004
  155. Zarządzenie 160/2005 (61 KB) w sprawie zmiany zarządzenia 112/2004
  156. Zarządzenie 161/2005 (38 KB) w sprawie lokowania wolnych środków
  157. Zarządzenie 162/2005 (52 KB) w sprawie powołania lekarzy opiniujących skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy
  158. Zarządzenie 163/2005 (40 KB) w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy
  159. Zarządzenie 164/2005 (115 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy
  160. Zarządzenie 165/2005 (72 KB) w sprawie dnia wolnego od pracy w jednostkach organizacyjnych Gminy Moszczenicy
  161. Zarządzenie 166/2005 (93 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy
  162. Zarządzenie 167/2005 (53 KB) w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji
  163. Zarządzenie 168/2005 (59 KB) w sprawie lokowania wolnych środków
  164. Zarządzenie 169/2005 (52 KB) w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. opracowania i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  165. Zarządzenie 170/2005 (47 KB) w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  166. Zarządzenie 171/2005 (111 KB) w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej i nadania jej regulaminu działania
  167. Zarządzenie 172/2005 (45 KB) w sprawie powołania komisji przetargowej
  168. Zarządzenie 173/2005 (58 KB) w sprawie nałożenia zadań wynikających z przygotowań obronnych państwa
  169. Zarządzenie 174/2005 (126 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy
  170. Zarządzenie 175/2005 (44 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy
  171. Zarządzenie 176/2005 (67 KB) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  172. Zarządzenie 177/2005 (39 KB) w sprawie lokowania wolnych środków
  173. Zarządzenie 179/2005 (56 KB) w sprawie powołania komisji przetargowej.
  174. Zarządzenie 180/2005 (54 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
  175. Zarządzenie 181/2005 (54 KB) w sprawie powołania gminnej komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską żywiołową i opiniowania wniosków kredytowych przeznaczonych na likwidację skutków tych klęsk.
  176. Zarządzenie 182/2005 (47 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia 180/2005.
  177. Zarządzenie 183/2005 (42 KB) w sprawie powołania Komisji Do Odbioru Inwestycji.
  178. Zarządzenie 184/2005 (397 KB) w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku.
  179. Zarządzenie 185/2005 (169 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  180. Zarządzenie 186/2005 (50 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
  181. Zarządzenie 187/2005 (215 KB) w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
  182. Zarządzenie 188/2005 (65 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  183. Zarządzenie 189/2005 (99 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  184. Zarządzenie 190/2005 (45 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  185. Zarządzenie 191/2005 (336 KB) w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.
  186. Zarządzenie 192/2005 (82 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  187. Zarządzenie 193/2005 (45 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  188. Zarządzenie 194/2005 (43 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
  189. Zarządzenie 195/2005 (105 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  190. Zarządzenie 196/2005 (34 KB) w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.
  191. Zarządzenie 197/2005 (47 KB) w sprawie ustalenia stałych zaliczek dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica.
  192. Zarządzenie 199/2005 (7 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  193. Zarządzenie Nr 200/2005 (84 KB) w sprawie lokowania wolnych środków.
  194. Zarządzenie Nr 201/2005 (78 KB) w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu gminy na rok 2006
  195. Zarządzenie Nr 202/2005 (330 KB) w sprawie lokowania wolnych środków.
  196. Zarządzenie Nr 203/2005 (124 KB) w sprawie powołania komisji przetargowej.
  197. Zarządzenie Nr 204/2005 (77 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
  Dodany 2003-06-29 12:18:10 przez Operator Treści         Wyświetlony: 4972
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-01-07 08:33:13               Historia zmian [57]
  Zarządzenia Wójta z 2006 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zarządzenie Nr V/1/2006 (83 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
  2. Zarządzenie Nr V/2/2006 (136 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
  3. Zarządzenie Nr V/3/2006 (40 KB) - w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.
  4. Zarządzenie Nr V/4/2006 (45 KB) - w sprawie powołania Zespołu Spisowego w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  5. Zarządzenie Nr V/5/2006 (93 KB) - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
  6. Zarządzenie Nr V/6/2006 (47 KB) - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
  7. Zarządzenie Nr V/7/2006 (51 KB) - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
  8. Zarządzenie Nr V/8/2006 (56 KB) - w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  9. Zarządzenie Nr V/9/2006 (44 KB) - w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.
  10. Zarządzenie Nr V/10/2006 (43 KB) - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
  11. Zarządzenie Nr V/11/2006 (136 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
  12. Zarządzenie Nr V/12/2006 (68 KB) - w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Gminy Moszczenica oraz jednostek podległych.
   
  Dodany 2007-05-08 11:35:13 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2303
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-01-22 12:38:44               Historia zmian [2]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3892016 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij