Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Urząd Gminy / Wójt Gminy
  Wójt Gminy MoszczenicaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  Stanowisko:

  Wójt Gminy

  Imię i Nazwisko:

  Marceli Piekarek

  Siedziba:

  97- 310 Moszczenica, ul. Kosowska 1, pokój nr 13

  Nr telefonu:

  44 616 96 25

  Nr Fax:

  44 616 96 87

  Adres e-mail:

  m.piekarek@moszczenica.pl

   
  Zakres obowiązków na stanowisku pracy: 
  1. reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
  2. przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady,
  3. przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał budżetowych,
  4. ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
  5. składanie Radzie okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu,
  6. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
  7. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  8. wydawanie zarządzeń zgodnie z przepisami prawa,
  9. rozporządzanie majątkiem Gminy oraz zaciąganie zobowiązań w zakresie ustalonym przez Radę,
  10. nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunków pracy na podstawie umowy o pracę, powołania i mianowania,
  11. sprawowanie zwierzchnictwa służbowego nad kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych,
  12. kierowanie i koordynowanie realizacji przedsięwzięć z zakresu obowiązku powszechnej obrony, obrony cywilnej,
  13. nadzorowanie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,
  14. nadzorowanie realizacji zadań dotyczących: oświaty, ochrony przeciwpożarowej i przepisów BHP,
  15. przyjmowanie mieszkańców Gminy w sprawach skarg i wniosków,
  16. wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych.

  Wójt może upoważnić Zastępcę Wójta, Sekretarza, Skarbnika lub innego pracownika Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-10-09 13:14:18 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 8284
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-10-09 13:14:18               Historia zmian
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3884596 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij