Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Prawo lokalne / Uchwały Rady Gminy / Uchwały Rady Gminy z kadencji 2014-2018 / 2018 rok
L Sesja Rady Gminy - 27 marca 2018 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
 1. 1) Uchwała Nr L/413/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2018 rok; (814 KB)
 2. 2) Uchwała Nr L/414/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028; (922 KB)
 3. 3) Uchwała Nr L/415/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku |w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego; (106 KB)
 4. 4) Uchwała Nr L/416/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica; (324 KB)
 5. 5) Uchwała Nr L/417/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Moszczenica oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; (311 KB)
 6. 6) Uchwała Nr L/418/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych; (114 KB)
 7. 7) Uchwała Nr L/419/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych; (138 KB)
 8. 8) Uchwała Nr L/420/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i tera (208 KB)
 9. 9) Uchwała Nr L/421/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Moszczenica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym; (214 KB)
 10. 10) Uchwała Nr L/422/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; (217 KB)
 11. 11) Uchwała Nr L/423/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica; (456 KB)
 12. 12) Uchwała Nr L/424/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia przez Gminę Moszczenica zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej; (80 KB)
 13. 13) Uchwała Nr L/425/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości 863/1 i 861/19 położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Moszczenicy; (108 KB)
 14. 14) Uchwała Nr L/426/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działkę nr 861/20 położoną w obrębie geodezyjnym Moszczenica; (134 KB)
 15. 15) Uchwała Nr L/427/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Białkowice stanowiącej mienie komunalne; (99 KB)
 16. 16) Uchwała Nr L/428/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2018 roku. (157 KB) 
Sprawą zajmują się:
Dodany 2018-04-04 16:39:35 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 305
Autor dokumentu: Paulina Dziadczyk
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2018-04-04 16:39:35               Historia zmian
Publikacja 2018-04-04 16:40:25
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3893127 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij